Sylabus predmetu A15-0078-B - Chov drobných zvierat (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0078-B
Názov predmetu: Chov drobných zvierat
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: špeciálne chovateľstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 1 písomná skúška (30 bodov), seminárna práca (10 bodov). Záverečná skúška kombinovaná (písomná a ústna)za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky súvisiace so špecifikami technológie chovu jednotlivých druhov drobných zvierat, úpravu chovateľského prostredia v nadväznosti na požiadavky welfare, získa poznatky o exteriérových vlastnostiach jednotlivých druhov v rámci ich plemennej príslušnosti z hľadiska ich využitia vo výstavníckej činnosti.
Stručná osnova predmetu:
Význam chovu drobných zvierat, organizácia chovu drobných zvierat v našich podmienkach. Chov psov, chov mačiek, chov fretiek. Chov králikov v drobnochovateľských podmienkach. Chov morčiat peruánskych. Chov holubov. Organizácia, plemenárska práca a výstavníctvo v chove drobných zvierat.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KHOLOVÁ, H. 2004. Všetko o psoch (1000 + 1 rada). Praha : Ottovo nakladatelství, 2004, 272 s. ISBN 80-7181-939-5
MALÍK,V. a kol.1991. Encyklópia drobnochovateľa. Príroda.1991, 830 s.
VERHOEF-VARHALLENOVÁ, E. 1999. Encyklopedie králiků a hlodavců. Praha: Artedit. 1999. 320 s. ISBN 80-7234-039-5

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 196

ABCDEFX
74,5 %16,3 %7,1 %2,1 %0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martin Fik, PhD. (cvičiaci)
Ing. Jana Hanusová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 17. 10. 2018
Schválil: Ing. Jana Hanusová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: