Sylabus předmětu A15-0079-B - Chov exotického vtáctva (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu:
A15-0079-B
Názov predmetu: Chov exotického vtáctva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou k udeleniu zápočtu je vypracovať seminárnu prácu
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky o bionómii a zásadách chovu najznámejších druhov exotického vtáctva z hľadiska ich nárokov na výživu, bioklimatické a technologické požiadavky chovateľského prostredia. Teoretické vedomosti môže prakticky využiť pri tvorbe vlastného chovateľského zariadenia a výbere druhov, môže sa podieľať na činnosti Slovenského zväzu chovateľov, zúčastňovať sa výstav, či získať kvalifikáciu posudzovateľa exotického vtáctva.
Stručná osnova predmetu:
Význam chovu exotického vtáctva. Morfologické a fyziologické vlastnosti exotického vtáctva. Výživa - rozdelenie a popis jednotlivých druhov krmív, hygiena kŕmenia. Hygiena chovu - ochrana zdravia, choroby vtáctva. Technologické požiadavky na chovateľské zariadenie. Papagáje - pôvod a biologická charakteristika, exteriér, zásady odchovu a chovu, systematika. Spevavé vtáky - pôvod a biologická charakteristika, exteriér, zásady odchovu a chovu, systematika.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ARPÁŠOVÁ, H. Chov exotického vtáctva. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011. 127 s. ISBN 978-80-552-0568-7.

Odporúčaná:
ASMUS, J. – LANTERMANN, W. 2013. Malí a střední australští papoušci. České Budějovice : Dona, 192 s. ISBN 9788073221690
LOW, R. 2013. Výživa papoušků. České Budějovice : Dona, 2013, 192 s. ISBN 9788073221676
PAVLECH, Ľ. 2011. Slovenské názvoslovie papagájov. Nové Mesto nad Váhom : Tising, 44 s.
PAVLOVEC, P. - VÍT, M. 2008. Astrildovití ptáci.(Chovatelská encyklopedie). České Budějovice : Dona, 432 s. ISBN 9788073221133
REINSCHMIDT, M. 2009. Umělá inkubace a ruční odchov papoušků. České Budějovice : Dona, 126 s. ISBN 9788073221331
VAN KOOTEN, A. 2011. Papoušci. České Budějovice : Dona, 392 s. ISBN 9788073221478
VAŠÍČEK, M. 2003. Papoušci Afriky a Asie. Kosmonosy : Barko, 2003, 196 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 240

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jana Hanusová, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
17. 10. 2018
Schválil: doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: