Sylabus předmětu A15-0080-B - Chov exotických zvierat (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: A15-0080-B
Názov predmetu:
Chov exotických zvierat
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 1 písomná skúška (30 bodov) a 1 semestrálna práca (10 bodov), spolu 40 bodov.
Záverečná skúška kombinovaná za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky súvisiace s procesom ošetrovania, úpravou chovateľských podmienok pre zabezpečenie welfare a reprodukčných systémov v chove exotických zvierat. Osvojí si zásady výberu krmív, ich úpravy a zaradenia do systémov výživy jednotlivých skupín exotických zvierat.
Stručná osnova predmetu:
Rozšírenie a biologická charakteristika jednotlivých skupín a zástupcov exotických zvierat - primáty, šelmy, hmyzožravce, hlodavce, vačkovce. Technológia chovu v zajatí, reprodukčný proces, nároky na výživu a kŕmenie, ustajnenie, hlavné zásady ošetrovania a ochrany zdravia. Legislatíva chovu, ochrany a obchodovania s exotickýcmi zvieratami.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Encyklopedie zvířat od A do Z. Ostrava : Blesk, 1993, 560 s. ISBN 80-85606-22-4
HOLEČKOVÁ,D.-DOUSEK,J. 2003. Podmínky chovu savců volne žijícich druhů v zajetí. Dvůr Králové : ZOO, 2003, 72 s.
TILČ,K.-ELIÁŠ,J. 1981. Chov zvierat v ZOO. Bratislava : Príroda, 1981, 109 s.
VERHOEF-VARHALLENOV8, E. 2001. Encyklopedia volně žijícich zvířat. Dobřejovice : Rebo Productions, 2001, 320 s. ISBN 80-7234-213-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 219

A
BCDEFX
77,6 %
14,6 %
5,5 %
1,4 %
0,9 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD. (prednášajúci)
Ing. Jana Hanusová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
17. 10. 2018
Schválil:
Ing. Jana Hanusová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: