Sylabus predmetu A15-0120-B - Integrovaná rastlinná výroba (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0120-B
Názov predmetu: Integrovaná rastlinná výroba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: manažment živočíšnej výroby - bakalársky (povinný), 2. semester
špeciálne chovateľstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná kombinovaná (ústna a písomná) skúška za 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent dokáže aplikovať poznatky pestovateľských technológií jednotlivých plodín, o základnom obrábaní pôdy, správnom striedaní plodín a ošetrovaní porastov počas vegetácie. Cieľom je pochopiť vzťahy medzi správnou rajonizáciou plodín a špecifikami tvorby ich produkcie pri dosiahnutí primeranej efektívnosti rastlinnej výroby.
Stručná osnova predmetu:
Základné a predsejbové obrábanie pôdy, sejba, osivo, ošetrovanie rastlín v priebehu vegetácie. Poľný osevný postup. Buriny ako škodlivé činitele v rastlinnej výrobe a ich regulácia. Základné zákonitosti tvorby úrody a jej kvality pri hlavných poľných plodinách. Súčasné a perspektívne technológie pestovania poľných plodín. Biologická racionalizácia intenzifikačných faktorov v agroekosystémoch a ochrana životného prostredia. Cvičenia vo Vzorkovnici alternatívnych plodín KRV.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LÍŠKA, E. -- BAJLA, J. -- CANDRÁKOVÁ, E. -- FRANČÁK, J. -- HRUBÝ, D. -- ILLÉŠ, L. -- KORENKO, M. -- NOZDROVICKÝ, L. -- POSPÍŠIL, R. -- ŠPÁNIK, F. -- ŽEMBERY, J. Všeobecná rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 421 s. ISBN 978-80-552-0016-3.
POSPÍŠIL, R. -- ČERNÝ, I. -- CANDRÁKOVÁ, E. Integrovaná rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 168 s. ISBN 978-80-552-0784-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 281

ABCDEFX
6,8 %8,2 %16,0 %16,7 %43,4 %8,9 %
Vyučujúci : doc. Ing. Eva Candráková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Marek Rašovský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 20. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 20. 09. 2019.

Typ výstupu: