Sylabus predmetu A15-0136-B - Integrovaná živočíšna výroba (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0136-B
Názov predmetu: Integrovaná živočíšna výroba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 2 písomné skúšky (40 bodov).
Záverečná skúška kombinovaná (ústna) za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na79%, na hodnotenie D najmenej na72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie biologickým a organizačným základom živočíšnej produkcie a ich uplatnení pri efektívnej výrobe kvalitných produktov v chove hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny, oviec, kôz, koní a drobných hospodárskych zvierat.
Stručná osnova predmetu:
Študent získa poznatky o fylogenéze, raste a vývoji, selekcii, metódach plemenitby hospodárskych zvierat. Študent si osvojí vedomosti o úžitkových vlastnostiach a ich hodnotení, reprodukcii hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, koní, hydiny, kožušinových zvierat. Kontrola úžitkovosti hospodárskych zvierat. Biodiverzita hospodárskych zvierat, plemená a ich využitie na Slovensku. Etológia a welfare v chove hospodárskych zvierat. Technika chovu a technologické systémy v chove hospodárskych zvierat. Ekologické a alternatívne postupy v živočíšnej výrobe.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DEBRECÉNI, O. -- BUČKO, O. -- HALO, M. -- JUHÁS, P. -- LEHOTAYOVÁ, A. -- MARGETÍN, M. -- PETRÁK, J. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- WEIS, J. Integrovaná živočíšna výroba. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 188 s. ISBN 978-80-552-1609-6.
KADLEČÍK, O. -- KASARDA, R. Všeobecná zootechnika. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 237 s. ISBN 978-80-552-0818-3.
VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- MARGETÍN, M. -- DEBRECÉNI, O. -- MLYNEK, J. -- ZIMMERMANN, V. Manažment a technológia chovu hospodárskych zvierat. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 130 s. ISBN 80-8069-686-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 366

ABCDEFX
7,4 %13,4 %18,9 %20,8 %30,3 %9,2 %
Vyučujúci : Ing. Ondřej Bučko, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Michaela Horná, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 27. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 27. 02. 2019.

Typ výstupu: