Sylabus predmetu A15-0159-I - Lúkarstvo a trávne porasty (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0159-I
Názov predmetu: Lúkarstvo a trávne porasty
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 20 bodov a dva školské projekty po 10 bodov. Záverečná písomná skúška za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent dokáže aplikovať poznatky o biologických a ekologických charakteristikách trávnych porastov, ich využívaní a klasifikácii do stupňov intenzity.
Stručná osnova predmetu:
Produkčné a ekologické funkcie lúčnych porastov. Zloženie a štruktúra lúčneho spoločenstva. Lúčne porasty a prostredie. Fytocenológia a typológia trávnych porastov. Trávny ekosystém. Pratotechnika na lúkach - výživa, hnojenie lúk, obnova a prísev. Využívanie lúčnych porastov
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOLÚBEK, R. -- JANČOVIČ, J. -- GREGOROVÁ, H. -- NOVÁK, J. -- ĎURKOVÁ, E. -- VOZÁR, Ľ. Krmovinárstvo - manažment pestovania a využívania krmovín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 419 s. ISBN 978-80-8069-911-6.
VOZÁR, Ľ. -- JANČOVIČ, J. Lúkarstvo a trávne porasty. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 150 s. ISBN 978-80-552-0560-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 30

ABCDEFX
0 %10,0 %13,3 %13,3 %60,0 %3,4 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 20. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 20. 09. 2019.

Typ výstupu: