Sylabus predmetu A15-0144-I - Manažment a technológia chovu oviec a kôz (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0144-I
Názov predmetu: Manažment a technológia chovu oviec a kôz
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: manažment živočíšnej výroby - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Dve písomné skúšky po 15 bodov v priebehu semestra (30 bodov), semestrálna práca (10 bodov). Záverečná skúška kombinovaná za 60 bodov (písomná - 30 bodov, ústna - 30 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú hlboké poznatky o progresívnych systémoch chovu malých prežúvavcov, s rôznym produkčným zameraním, rôznej intenzite a ekonomických podmienkach.
Absolvent predmetu dokáže racionálne manažovať rôzne typy fariem oviec a kôz.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika intenzívneho, polointenzívneho a extenzívneho chovu pri rôznom produkčnom zameraní (mlieko, mäso, vlna, mohér, kašmír, kombinovaná úžitkovosť). Manažment farmy oviec a kôz, chovateľský rok, racionálne spôsoby odchovu jahniat a kozliat, chov oviec a kôz rôznych kategórií počas zimného ustajnenia a letnej pastvy, obrat stáda. Charakteristika a využívanie progresívnych technologických systémov ustajnenia, kŕmenia, dojenia, napájania a strihania. Ekonomické aspekty chovu. Teoretické vedomostí doplnia študenti o konkrétne štúdium technologických liniek na farmách.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MARGETÍN, M. -- BULLOVÁ, M. Manažment chovu oviec. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 177 s. ISBN 80-8069-342-0.
MARGETÍN, M. Chov vysokoprodukčných dojných oviec: projekt 160NR0800238 " Efektívne šľachtiteľské a chovateľské postupy v chove oviec". Nitra : Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, 2008.
MARGETÍN, M. Šľachtenie dojných oviec: Breeding of dairy sheep. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 135 s.
STRAPÁK, P. -- MARGETÍN, M. -- BUČKO, O. -- ARPÁŠOVÁ, H. Živočíšna výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. 311 s. ISBN 978-80-552-1776-5.

Odporúčaná:
Fahmy, M.H. et al. 1996. Prolific sheep. Wallingford, Oxon, UK : CAB International, 542 s. ISBN 0-85198-983-7.
Fantová, M. a kol.: Chov koz, Nakladatelství Brázda , Praha, 2000, 191s. (ISBN 80-209- 0290-2).
Hetherington, L. – Matthews, J.G. 1992. All about goats. 3. vyd. Ipswich, United Kingdom : Farming Press, 179 s. ISBN 0-85236-229-3.
Horák, F. a i. 2004. Ovce a jejich chov. Praha : Brázda, 303 s. ISBN 80-209-0328-3.
Horák, F. a i. 2012. Chováme ovce. Praha : Brázda. 383 s. ISBN 978-80-209-0390-7.
Jakubec, V. a i. 2001. Šlechtění ovcí, Rapotín : VÚCHS, 152 s.
Keresteš, J. a i. 2008. Ovčiarstvo na Slovensku – história a technológie. Považská Bystrica : Eminent, 592 s. ISBN 80-969840-5-3.
Margetín, M. 2005. Šľachtenie dojných oviec. Nitra : SPU, 135 s. ISBN 80-8069-617-9.
Mátlová, V. - Loučka, R. a i. 2002. Pastevní chov ovcí a koz. Praha : Agrospoj, 151 s. ISBN 80-86454-22-3.
Mills, O. 1989. Practical sheep dairying. Wellingborough, Northamptonshire, England : Thorsons Publishers Limited. 315 s. ISBN 0-7225-1880-3.
Piper, L. - Ruvinsky, A. 1997. The genetics of sheep. Wallingford, Oxon, UK : CAB International, 611 s. ISBN 0-85199-200-5.
Scott, P.R. 2007. Sheep medicine. London, UK : Manson Publishing Ltd., 336 s. ISBN 1-84076-049-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 172

ABCDEFX
25,0 %20,3 %23,8 %20,3 %9,9 %0,7 %
Vyučujúci : prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 26. 2. 2019
Schválil: prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 26. 02. 2019.

Typ výstupu: