Sylabus predmetu A15-0122-I - Manažment RV, tvorba a kvalita produkcie (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0122-I
Názov predmetu: Manažment RV, tvorba a kvalita produkcie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 1 písomná skúška (20 bodov), semestrálna práca (20 bodov). Záverečná skúška ústna za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na79%, na hodnotenie D najmenej na72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie zákonitostiam produkčného procesu a tvorbe výslednej produkcie z hľadiska jej kvantity a kvality pri najvýznamnejších poľných plodinách. Dokáže analyzovať zákonitosti vzájomných vzťahov medzi prostredím a rastlinou.
Stručná osnova predmetu:
Zákonitosti regulácie a riadenia procesov tvorby úrody a jej výslednej kvality pri najvýznamnejších poľných plodinách. Najnovšie biologické poznatky a ich využívanie pri racionalizácii a optimalizácii rastu a vývinu vybraných druhov obilnín, olejnín, strukovín, okopanín, technických a špeciálnych plodín. Ekonomické, energetické a ekologické aspekty tvorby hlavných úrodotvorných prvkov v produkčnom procese vo vzťahu k zhodnocovaniu dopestovaného produktu. V rámci predmetu je na VVP Kolíňany realizované terénne cvičenie (3 hod.).
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bajči-Pačuta-Černý: Cukrová repa 1997,
Karabínová: Špeciálna rastlinná výroba - obilniny 1997
Karabínová-Molnárová-Žembery: Pestovanie kukurice, ciroku, prosa a pohánky 2001,
Kostrej a kol.: Ekofyziológia produkčného procesu 1998,
Nátr: Fotosyntetická produkce a výživa lidstva 2002,
Pačuta-Černý-Poláček: Pestovanie poľných plodín 1998,
Petr a kol.: Počasí a výnosy 1987,
Petr-Čech-Hruška: Tvorba výnosu hlavních polních plodín 1980,
Procházka a kol.: Fyziológie rostlin 1998,

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 238

ABCDEFX
22,3 %15,1 %24,4 %14,3 %23,5 %0,4 %
Vyučujúci : prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Marek Rašovský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Jozef Žembery, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 20. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 20. 09. 2019.

Typ výstupu: