Sylabus predmetu 621A323 - Obrábanie pôdy (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: 621A323
Názov predmetu: Obrábanie pôdy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca,
Výsledky vzdelávania:
Študent dokáže aplikovať nové poznatky o funkcii pôdy a perspektívnych smeroch v racionalizácii vstupov, pochopí vzťahy predsejbového obrábania pôdy a ošetrovania rastlín v priebehu vegetácie. Je schopný hodnotiť ekonomické a energetické vstupy pri obrábaní pôdy a pestovaní rastlín.
Stručná osnova predmetu:
Obrábateľnosť pôd a regulácia pôdneho prostredia. Zmeny fyzikálnych, hydrofyzikálnych a biologických vlastnosti pôdy. Hodnotenie kvality obrábacích zásahov a sejby. Obrábanie pôd s extrémnymi vlastnosťami. Význam a funkcia použitia kombinovaných strojov. Pôdoochranné technológie obrábania pôdy. Racionálne systémy obrábania pôdy a priama sejba do neobrobenej pôdy. Ekonomické a ekologické aspekty obrábania pôdy v rôznych výrobných podmienkach.V rámci výučby sa realizuje terénne cvičenie na VPP Kolíňany a EXBA Dolná Malanta pri hodnotení základného a predsejbového obrábania pôdy, účasť na Farmárskych dňoch. Rozsah 4 hod.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Časopisy: Rostlinná výroba, Agricultura, Úroda, Acta fytotechnica, Agrochémia
Demo, M. a kol.: Obrábanie pôdy. VES VŠP, Nitra, 1995, 315 s.
Smatana, J. - Cigľar, J. - Týr, Š.: Obrábanie pôdy. Nitra: SPU v Nitre, 2001,127s. ISBN 80-7137-825-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 480

ABCDEFX
39,8 %8,5 %30,8 %3,3 %17,3 %0,3 %
Vyučujúci : prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 20. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 20. 09. 2019.

Typ výstupu: