Sylabus predmetu A15-0004-I - Odborná prax (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0004-I
Názov predmetu:
Odborná prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
odborná prax/exkurzia50 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
5
Odporúčaný semester:
genetické technológie v agrobiológii - inžiniersky (povinný), 4. semester
manažment rastlinnej výroby - inžiniersky (povinný), 4. semester
manažment živočíšnej výroby - inžiniersky (povinný), 4. semester
špeciálne chovateľské odvetvia - inžiniersky (povinný), 4. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - inžiniersky (povinný), 4. semester
výživa a ochrana rastlín - inžiniersky (povinný), 4. semester
výživa ľudí - inžiniersky (povinný), 4. semester
výživa zvierat a krmivárstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet za absolvovanie odbornej praxe v stanovenom rozsahu. Seminárna práca, prezentácie v powerpointe.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom je dotvárať odborný profil absolventa v danom študijnom programe , overiť si nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi , vytvorenie si predstavy o činnosti podnikateľského subjektu a získať poznatky o organizácii, riadení, fungovaní a zabezpečovaní praktických úloh v rôznych subjektoch a organizáciách v rámci poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu. Absolvent predmetu dokáže riešiť praktické úlohy jemu zadané, dokáže aplikovať poznatky z teoretických predmetov pod dohľadom agronóma alebo zootechnika na farme, dokáže analyzovať rôzne situácie na farme.
Stručná osnova predmetu:
Študenti získavajú skúseností z riadenia prevádzky a organizácie konkrétnych pracovných procesov, prípadne zručností v niektorých pracovných operáciách. Oboznamujú sa s odbornou a ekonomickou úrovňou pracoviska. Pracoviskom sú podniky poľnohospodárskej prvovýroby, šľachtiteľské a plemenárske stanice, pracoviská ÚKSUP-u, výskumné ústavy, agrochemické a iné špecializované firmy na Slovensku aj v zahraničí. Študent by mal byť zaradený počas vykonávania svojej odbornej praxe ako asistent farmára, agronóma, zootechnika, prevádzkára apod.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 821

Z
FX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Eva Demjanová, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
17. 10. 2018
Schválil:
Ing. Eva Demjanová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: