Sylabus predmetu A15-0005-B - Odborná prax Bc. (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0005-B
Názov predmetu:
Odborná prax Bc.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
odborná prax/exkurzia
50 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
5
Odporúčaný semester:
farmárstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
hipológia - bakalársky (povinný), 6. semester
manažment rastlinnej výroby - bakalársky (povinný), 6. semester
manažment živočíšnej výroby - bakalársky (povinný), 6. semester
špeciálne chovateľstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinný), 6. semester
všeobecné poľnohospodárstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
výživa ľudí - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet za absolvovanie odbornej praxe v stanovenom rozsahu.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom odbornej praxe na bakalárskom stupni štúdia je získanie praktických znalostí v študijnom odbore, overenie získaných teoretických vedomostí v praxi, vytvorenie predstavy o činnosti podnikateľského subjektu , zoznámenie sa s organizáciou práce a riadením poľnohospodárskeho podniku. Prax sa realizuje na farmách SPU v Nitre. Študent dokáže riešiť jemu zadané praktické úlohy, študent dokáže aplikovať poznatky z teoretických predmetov.
Stručná osnova predmetu:
Študenti sa bezprostredne zúčastňujú výrobného procesu v rastlinnej a živočíšnej výrobe na farmách SPU v Nitre: farma Oponice, farma Kolíňany a farma Žirany, v areály školy napr. v Botanickej záhrade, v Jazdiarni, na experimentálnej farme Katedry špeciálnej zootechniky, vo viváriu príp. v laboratóriách univerzity.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 547

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Eva Demjanová, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
17. 10. 2018
Schválil:
Ing. Eva Demjanová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: