Sylabus predmetu 911A302 - Odborná prax Bc. (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: 911A302
Názov predmetu:
Odborná prax Bc.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
odborná prax/exkurzia
80 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
5
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
Cieľom odbornej praxe na bakalárskom stupni štúdia je získanie praktických znalostí v študijnom odbore, overenie získaných teoretických vedomostí v praxi, vytvorenie predstavy o činnosti podnikateľského subjektu , zoznámenie sa s organizáciou práce a riadením poľnohospodárskeho podniku. Prax sa realizuje na farmách SPU v Nitre. Študent dokáže riešiť jemu zadané praktické úlohy, študent dokáže aplikovať poznatky z teoretických predmetov.
Stručná osnova predmetu:
Študenti sa bezprostredne zúčastňujú výrobného procesu v rastlinnej a živočíšnej výrobe na farmách SPU v Nitre: farma Oponice, farma Kolíňany a farma Žirany, v areály školy v Botanickej záhrade, v Jazdiarni a na experimentálnej farme Katedry špeciálnej zootechniky.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2089

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
17. 10. 2018
Schválil:
Ing. Eva Demjanová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: