Sylabus predmetu 621A507 - Pasienkárstvo a trávne porasty (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: 621A507
Názov predmetu: Pasienkárstvo a trávne porasty
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: Krmovinárstvo
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, projekty a iné
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať teoreticko-praktické poznatky z biológie, ekológie, pratotechniky a využívania pasienkov.
Stručná osnova predmetu:
História a význam pasienkárstva. Biologické a ekologické základy. Rastlinné spoločenstvá a biotopy. Pratotechnika, výživa a hnojenie trávnych porastov (TP). Priebeh narastania nadzemnej fytomasy, frekvencia a termín využívania pasením. Kvalita a požiadavky zvierat na kŕmnu hodnotu paše. Pasenie jednotlivých druhov a kategórií zvierat a zveri. Vplyv extenzívneho a intenzívneho pasenie na TP, zaťaženie pasienka. Systémy pasenia hospodárskych zvierat. Pasenie v CHKO, národných parkoch a v ekologickom poľnohospodárstve. Salašníctvo. Celoročný chov mäsových zvierat na pasienku bez ustajnenia. Technické zariadenia na pasienkoch. Regulácia zaburinenosti, obnova a revitalizácia poškodeného a zaburineného TP.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Holúbek, R. et al.: Pasienkárstvo. SPU Nitra, 2001.
HOLÚBEK, R., JANČOVIČ, J., GREGOROVÁ, H., NOVÁK, J., ĎURKOVÁ, E., VOZÁR, Ľ. 2007: Krmovinársto - manažment pestovania a využívania krmovín. SPU Nitra, 2007, 419 s. ISBN 978-80-8069-911-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

ABCDEFX
12,5 %18,8 %25,0 %18,8 %24,9 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ján Novák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 20. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Novák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 20. 09. 2019.

Typ výstupu: