Sylabus předmětu A15-0202-I - Potravinová bezpečnosť (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0202-I
Názov predmetu:
Potravinová bezpečnosť
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
výživa ľudí - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test (30 bodov), prezentácia semestrálnej práce (10 bodov) a záverečná ústna skúška (60 bodov). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie poznatkom o produkcii potravinových zdrojov, jej ekologických problémoch, faktoroch výživovej politiky, potravinovej bezpečnosti a výživovej politiky u nás a vo svete.
Stručná osnova predmetu:
Základné problémy ľudstva a biosféra, produkcia zdrojov výživy, socio-kultúrne a psycho-sociálne faktory výživovej politiky, rozhodujúce faktory vplývajúce na potravinovú bezpečnosť, globálne problémy sveta, výživová situácia vo svete a jej historický vývoj, koncepcia pôdohospodárskej politiky z hľadiska zabezpečenia potravinovej bezpečnosti na Slovensku, problémy hladu a podvýživy vo svete, výživová politika rozvojových a vyspelých krajín, zabezpečenie svetovej populácie pitnou vodou, ekologické problémy produkcie potravinových zdrojov, zdroje a kvalita potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, riešenie potravinovej bezpečnosti vo svete, program vyspelých štátov pre zlepšenie výživovej situácie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
DEMO, M. a kol: Trvalo udržateľný rozvoj. Nitra - Bratislava, 1999, 400 s.
JANČOVIČOVÁ, L. - ONDRUŠOVÁ, A. 2012. Riešenia detskej podvyživy v Keni. Pontis Bratislava, 2012, 228 s. ISBN 978-80-968229-5-9.
JURÁŠEK, P.: Svetové poľnohospodárstvo, I. diel. Bratislava, 1997, 262 s.
JURÁŠEK, P.: Svetové poľnohospodárstvo, II. diel. Bratislava, 1998, 287 s.
PÁNEK, J. POKORNÝ, J. – DOSTÁLOVÁ, J. 2007. Základy výživy a výživová politika. VŠCHT Praha, 2007, 219 s. ISBN 978-80-7080-468-1
Zelená správa. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR. 2013. MP SR Bratislava, 2013. Dostupné na internete: www.land.gov.sk.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 347

ABC
D
EFX
22,5 %
27,4 %
26,2 %
17,6 %
6,1 %
0,2 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jana Kopčeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
17. 10. 2018
Schválil:
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: