Sylabus predmetu 621A329 - Produkčná fyziológia záhradníckych rastlín (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
621A329
Názov predmetu:
Produkčná fyziológia záhradníckych rastlín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1., 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, prezentácia seminárnejj práce
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základný obraz o fyziologických a metabolických procesoch záhradníckych rastlín a poznanie ich reakcií na vonkajšie prostredie. Osvojenie si fyziologických aspektov rastu a vývinu okrasných rastlín a drevín pre praktické využitie v záhradníckej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Regulácia fyziologických procesov záhradníckych rastlín vo vzťahu k ich genetickým, enzymatickým, hormonálnym a fytochrómovým systémom. Zmeny vo vodnom režime, výžive a energetickom metabolizme záhradníckych rastlín vo vzťahu k tvorbe úrody a kvality. Transport a akumulácia asimilátov v záhradníckych rastlinách. Využitie rastových regulátorov v záhradníctve. Fyziologické aspekty rastu a vývinu okrasných rastlín. Optimalizácia faktorov prostredia pri pestovaní záhradníckych rastlín v čiastočne, resp. plne klimatizovaných zariadeniach. Fyziologické aspekty zberu a skladovania záhradníckych rastlín.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
OLŠOVSKÁ, K. -- BRESTIČ, M. -- ŽIVČÁK, M. -- KMEŤ, J. Fyziológia a ekofyziológia rastlín: systematický výkladový slovník. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. 161 s. ISBN 978-80-552-0089-7.

Odporúčaná:
Jones, H. G.: Plants and Microclimate. Cambridge University Press, 1992. 452 s.
Kostrej, A.: Kvantitatívne charakteristiky a modelovanie produkčného procesu poľných plodín. Acta Fytotechnica XLVIII, Nitra, 1992, ISBN 807137-053-3, 197 s.
Maib, K.M., Andrews, P.K., Lang, G.A., Mullinix, K.: Tree Fruit Physiology: Growth and Development. Godd Fruit Grower, Yakima, Washington, 1996, 165 p.
Stanhill, G., Enoch, H. Z.. Greenhouse Ecosystems. Elsevier Science Ltd., 1999
Švihra, J.: Fyziológia záhradníckych rastlín, VES SPU, Nitra, 1998. 94 s.
Wien, H.C.: The Physiology of Vegetable Crops. CABI Publishing, New York, reprinted 1999, 662 p.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 369

A
B
CD
E
FX
16,5 %7,9 %
39,6 %
6,2 %29,8 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Angela Filová, PhD. (prednášajúci)
doc. Ing. Marek Živčák, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
17. 10. 2018
Schválil:
doc. Ing. Marek Živčák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: