Sylabus predmetu A15-0168-I - Projektovanie udržateľných poľnohospodárskych systémov (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0168-I
Názov predmetu: Projektovanie udržateľných poľnohospodárskych systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentácia a obhajoba semestrálneho projektu.
Výsledky vzdelávania:
Študent dokáže analyzovať produkčný potenciál a environmentálne limity územia farmy pri projektovaní udržateľných poľnohospodárskych systémov. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky pri interpretácii digitálnych GIS vrstiev informačného systému o pôde.
Stručná osnova predmetu:
Systémový prístup k projektovaniu udržateľných agro ekosystémov. Analýza a väzby poľnohospodárskych produkčných systémov z hľadiska trvalej udržateľnosti. Priestorové a časové hľadisko projektovania poľnohospodárskych systémov na úrovni plodín, honov, farmy a regionálnej úrovne vo vzťahu produkčnej schopnosti pôd. Priestorová a funkčná optimalizácia pozemkov. Význam produkčných parametrov pôdy pri hodnotení udržateľnosti poľnohospodárskych systémov. Register pôdy LPIS a digitálne GIS vrstvy informačného systému o pôde. Využívanie softvérových nástrojov pri produkčno-ekologickej analýze územia poľnohospodárskeho podniku.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bielek, P. Poľnohospodárske pôdy Slovenska a perspektívy ich využitia. Bratislava : VÚPOP, 2008, 140s. ISBN 978-80-89128-41-9
Bujnovský, R.et al. Hodnotenie a oceňovanie ekologických funkcií poľnohospodárskych pôd Slovenska. Bratislava : VÚPOP, 2009, 71s. ISBN 978-80-89128-56-3
Gliesman, S.R. Agroecosystem sustainability. Bocaraton: CRS Pres LLC, 2001, 210 s. ISBN 0 8493 0894 1
Pôdny portál. Dostupné na <www.podnemapy.sk>

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 57

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Milan Macák, Dr. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 8. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Milan Macák, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 03. 2019.

Typ výstupu: