Sylabus predmetu SBS-A - Štátna bakalárska skúška (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: SBS-A
Názov predmetu: Štátna bakalárska skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
0
Odporúčaný semester: farmárstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
hipológia - bakalársky (povinný), 6. semester
manažment rastlinnej výroby - bakalársky (povinný), 6. semester
manažment živočíšnej výroby - bakalársky (povinný), 6. semester
špeciálne chovateľstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinný), 6. semester
všeobecné poľnohospodárstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
výživa ľudí - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2383

AB
C
D
E
FX
26,7 %
30,9 %
24,8 %
11,9 %
5,6 %0,1 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
17. 10. 2018
Schválil:
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: