Sylabus predmetu A15-0073-B - Úvod do biologickej bezpečnosti (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0073-B
Názov predmetu: Úvod do biologickej bezpečnosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 2
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra Spracovanie expertnej štúdie pre vybranú problematiku (40 bodov). Záverečná písomná skúška za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.

Výsledky vzdelávania:
Oboznámenie sa s princípmi biologickej bezpečnosti, významom biologickej bezpečnosti z hľadiska ochrany ekosystémov, zdravia ľudí, hospodárskych zvierat a rastlín a súvisiacou legislatívou.
Stručná osnova predmetu:
Stručný variant výučby predmetu biologická bezpečnosť. Význam biologickej bezpečnosti z hľadiska ochrany prirodzených ekosystémov, zdravia ľudí, hospodárskych zvierat a rastlín. Hodnotenie a zvládnutie rizík vyplývajúcich z využívania geneticky modifikovaných organizmov. Biotechnológie a biologická bezpečnosť. Regulácia biologickej bezpečnosti na národnej a medzinárodnej úrovni. Kompetencia súčastí národnej štruktúry pri uplatňovaní zásad biologickej bezpečnosti v praxi.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Tóth D. - Brindza J.: Úvod do biologickej bezpečnosti. Nitra: VES SPU Nitra, 2007, 110 s. ISBN 978-80-8069-825-6
Tóth, D. a kol.: Biologická bezpečnosť. Nitra:SPU, 463 s., ISBN 978-80-8069-846-1

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 17. 10. 2018
Schválil: doc. Ing. Jan Brindza, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: