Sylabus predmetu A15-0174-B - Vidiecky turizmus a agroturizmus (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0174-B
Názov predmetu: Vidiecky turizmus a agroturizmus
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: hipológia - bakalársky (povinný), 4. semester
špeciálne chovateľstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude prezentácia seminárnej práce (60 bodov) a záverečná ústna skúška (40 bodov). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa poznatky a rozšíri si vedomosti z oblasti cestovného ruchu, vidieckeho turizmu a jeho špecifickej formy, ktorou je agroturistika. Dokáže vypracovať podnikateľský plán pre podnikanie vo vidieckom turizme a agroturizme, absolvuje terénne cvičenie a exkurziu do objektov a podnikateľských subjektov poskytujúcich rôzne druhy služieb vo vidieckom prostredí (stravovanie, ubytovanie, služby prepravcov, sprievodcovské, špecifické a ostatné doplnkové služby).

Stručná osnova predmetu:
Vidiecky turizmus a agroturizmus - ako súčasť rozvoja vidieka a CR. Definícia a formy. Silné a slabé stránky. Podnikateľské projekty - ich obsah a vypracovanie. Ekonomické a enviromentálne aspekty agroturizmu. Znaky kvality a ich udeľovanie. Terénne cvičenia do objektov a agroturistických fariem. Terénne cvičenia a exkurzia je realizovaná v spolupráci s VPP SPU, s.r.o. Kolíňany.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Habán, M. - Macák, M. - Otepka, P., 2012: Rural tourism and agro-tourism in Slovakia = Turystyka wiejska i agroturystyka na Słowacji. In Roczniki ekonomii rolnictwa i rozvoju obszarów wiejskich. Vol. 99, no. 3 (2012), p. 34--40. ISSN 0080-3715.
Habán, M. - Otepka, P.: Agroturistika. Nitra: SPU, 2004. 153 s. ISBN 80-8069-451-6
Otepka, P. - Habán, M.: Vidiecky turizmus a agroturizmus. Nitra: ÚVTIP NOI Bratislava, 2007. 120 s. ISBN 978-80-89088-52-2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 114

ABCDEFX
36,8 %13,2 %36,0 %11,4 %2,6 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 11. 03. 2019.

Typ výstupu: