Sylabus predmetu A15-0074-B - Všeobecná genetika (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0074-B
Názov predmetu: Všeobecná genetika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinný), 2. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné skúšky (15 a 20 bodov), laboratórna úloha (5 bodov). Záverečná písomná skúška za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o dedičnosti nebunkových biologických systémov (vírusy, satelity, viroidy, prióny), organizmov, baktérií, archeí a eukaryí (protista, huby, rastliny, živočíchy, človek) na úrovni molekúl, bunky, organizmu a populácie. Študent porozumie vzťahom medzi informačnými molekulami (DNA, RNA) a bielkovinami pri prenose genetickej informácie. Študent bude schopný analyzovať počet a morfológiu chromozómov a vyhodnocovať dedičnosť znakov pri voľnej kombinácii génov, väzbe génov a väzbe na pohlavie pomocou genetických a genealogických schém.
Stručná osnova predmetu:
Predmet štúdia a história genetiky. Informačné molekuly a dedičnosť (štruktúra a funkcia DNA, RNA, gén a kontrola jeho aktivity). Bunka a dedičnosť (genetický význam mitózy a meiózy, chromozómy, tvorba gamét a oplodnenie). Dedičnosť na úrovni mnohobunkového organizmu (jadrová, mimojadrová dedičnosť, mendelizmus, mutačná premenlivosť, genetické inžinierstvo rastlín). Polygénna dedičnosť. Genetika populácií a evolúcia. Genetika nebunkových biologických systémov. Genetika baktérií. Genetika archeí. Genetika eukaryí. Princípy genetického inžinierstva rastlín, genetických technológií, genomiky a bioinformatiky.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŽIAROVSKÁ, J. -- BEŽO, M. -- RAŽNÁ, K. Genetika všeobecná a rastlinná: praktikum. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 80 s. ISBN 978-80-552-1476-4.
BEŽO, M. -- RAŽNÁ, K. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- ŠTEFÚNOVÁ, V. Všeobecná genetika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 223 s. ISBN 978-80-552-1904-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 360

ABCDEFX
23,3 %14,2 %17,2 %18,9 %23,6 %2,8 %
Vyučujúci : prof. Ing. Katarína Ražná, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Ing. Veronika Štefúnová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Dátum poslednej zmeny: 1. 3. 2019
Schválil: prof. Ing. Katarína Ražná, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 01. 03. 2019.

Typ výstupu: