Sylabus predmetu A15-0129-B - Všeobecná rastlinná výroba (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0129-B
Názov predmetu: Všeobecná rastlinná výroba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: manažment rastlinnej výroby - bakalársky (povinný), 2. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinný), 4. semester
všeobecné poľnohospodárstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná kombinovaná (ústna a písomná) skúška za 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent dokáže aplikovať nové poznatky o systémoch hospodárenia na pôde s dôrazom na obrábanie pôdy, racionalizačné prvky a perspektívne smery obrábania pôdy a pochopí teoretické princípy striedania plodín, je schopný hodnotiť bilancie osevných postupov z energetického a ekonomického hľadiska.
Stručná osnova predmetu:
Všeobecná rastlinná výroba - jej biologické a ekologické základy. Energolátkové toky. Prírodné prostredie a jeho charakteristika. Rajonizácia rastlinnej výroby. Progresívne prvky krajinného priestoru. Základy obrábania pôdy a teórie striedania plodín. Projektovanie osevných postupov. Základné a predsejbové obrábanie pôdy. Osivo a jeho vlastnosti. Príprava lôžka pre osivo (sadivo). Racionálne systémy obrábania pôdy. Ošetrovanie rastlín v priebehu vegetácie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Demo, M. a kol.: Obrábanie pôdy. Nitra, VŠP, 1995, 315 s.
Líška, E. a kol.: Všeobecná rastlinná výroba, učebnica, SPU 2008, 452 s. ISBN 978-80-552-0016-3
Páltik,J. a i.: Stroje pre rastlinnú výrobu, Nitra SPU 2003, 241 s. ISBN 80-8069-200-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 297

ABCDEFX
16,8 %12,5 %22,2 %16,2 %29,3 %3,0 %
Vyučujúci : Ing. Dávid Ernst, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 20. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 20. 09. 2019.

Typ výstupu: