Sylabus predmetu A15-0228-I - Výživa a metabolické poruchy človeka (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0228-I
Názov predmetu: Výživa a metabolické poruchy človeka
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: výživa ľudí - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 1 písomná skúška (30 bodov), semestrálna práca (10 bodov). Záverečná skúška je ústna za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie a dokáže aplikovať poznatky o poruchách metabolizmu človeka súvisiacimi s poruchami výživy a ich dopadmi na patofyziologické mechanizmy v organizme človeka.
Stručná osnova predmetu:
Teoretické základy výživy ľudí ako súčasť látkovej premeny. Princípy vzniku metabolických porúch a porúch v súvislosti s výživou ľudí. Charakteristika možných porúch metabolizmu jednotlivých druhov makronutrientov, mikronutrientov, nonnutrientov a vody. Základné princípy fyziologických a patofyziologických regulačných procesov metabolizmu. Biochemická podstata nadbytku a nedostatku živín. Analýza porúch tukového metabolizmu, oxidačných a antioxidačných procesov ako patofyziologických mechanizmov preferenčne sledovaných civilizačných ochorení.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
ĎURAČKOVÁ, Z.: Voľné radikály a antioxidanty v medicíne (I, II). 1. vyd. Bratislava : SAP, 1998; 1999. 285 s.; 315 s. ISBN 80-88908-11-6;
FERENČÍK, M., ŠKÁRKA, B., NOVÁK, M., TURECKÝ, L. 2000. Biochémia. Bratislava : SAP, 2000. 925 s. ISBN 80-88908-58-2
GIBNEY, M.J.-ELIA, M.-LJUNGQVIST,O.-DOWSETT, J.: Clinical Nutrition. Oxford : Blackwell Science, 2005. 480 s. ISBN - 10: 0-632-05626-6.
HOLEČEK, M. 2006. Regulace metabolizmu cukru, tuku, bílkovin a aminokyselin. Praha : Grada Publishing, 2006, 286 s. ISBN: 978-80-247-1562-9
HULÍN I., at al. 2005. Patofyziológia a klinická fyziológia, 1. vyd. Bratislava : SAP, 2005, 594 s. ISBN 80-89104-66-5.
KAŇKOVÁ, K. 2005. Poruchy metabolizmu a výživy Vybrané kapitoly z patologické fyziologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2005. 59 s. ISBN 80 -210 -3670 -2
SHILS, M.E., OLSON, J.A., SHIKE, M., ROSS, A.C. 1999. Modern nutrition in health and disease. 9th ed., Baltimore : Williams & Wilkins, 1999. 1951 p. ISBN 0-683-30769-X
STÁRKA, L., ZAMRAZIL, V. et al. 2005. Základy klinické endokrinologie, 2. Rozšírené vydaní. Praha : Maxdorf s.r.o., 2005. 384 s. ISBN: 80-7345-066-6
SVAČINA, Š. 2010. Poruchy metabolizmu a výživy. Praha : Galén, 2010. ISBN: 978-80-726-2676-2.
TURIANICA, I., ANGELOVIČOVÁ, M., ROSTOKA, L. et al. 2007. Enviromentálny jódový deficit a s ním spojené problémy. Nitra: Agrotar Nitra, 2007, 211 s. ISBN 978-80-88943-24-2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 194

ABCDEFX
36,6 %25,3 %18,0 %11,3 %8,2 %0,6 %
Vyučujúci : Ing. Martina Gažarová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Róbert Toman, Dr. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 17. 10. 2018
Schválil: prof. Ing. Róbert Toman, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: