Sylabus predmetu A15-0209-I - Výživa detí (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0209-I
Názov predmetu: Výživa detí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: výživa ľudí - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: Klinická výživa I.Klinická výživa II.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 1 písomná skúška (35 bodov), semestrálna práca s ústnou prezentáciou (5 bodov). Záverečná písomná skúška za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa a dokáže analyzovať súčasné poznatky o racionálnom stravovaní detí pri fyziologických a niektorých patologických stavoch v dôsledku výživy, genetických a iných faktorov.
Stručná osnova predmetu:
Výživa novorodencov, výživa v období dojčenského, detského veku a adolescencie; dojčenie - optimálna výživa pre zdravé dojčatá; nutričné potreby dojčiat a detí, nutričné potreby normálne vyvinutých dojčiat, výživa a špeciálne nutričné potreby pre dojčatá s nízkou pôrodnou hmotnosťou (potreba bielkovín, tukov, sacharidov, tekutín, elektrolytov, minerálnych látok, vitamínov), význam materského mlieka vo výžive dojčiat s nízkou pôrodnou hmotnosťou, materské mlieko, odstavovanie, náhrady materského mlieka -formuly: štandardné, pre predčasne narodené deti, sójové, špeciálne umelé formuly; nutričné potreby v detstve a adolescencii.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KERESTEŠ, J. -- BÍREŠ, J. -- EBRINGER, L. -- ĎURAČKOVÁ, Z. -- ČÁRSKY, J. -- HORÁKOVÁ, K. -- GREIFOVÁ, M. -- SEKRETÁR, S. -- STARUCH, L. -- VALŠÍKOVÁ, M. -- HRIČOVSKÝ, I. -- GOLIAN, J. -- LAGIN, L. -- TRAKOVICKÁ, A. -- CHLEBO, P. -- ZÁLEŠÁKOVÁ, J. -- FATRCOVÁ ŠRAMKOVÁ, K. -- DANIŠKA, J. -- MAČEK, J. -- HAMADOVÁ, Z. -- TÓTH, Ž. -- HERIAN, K. -- KOVÁČ, M. -- DLOUHÝ, P. -- MAĽA, P. -- KOPÁČEK, J. -- GAŽAROVÁ, M. -- KAJABA, I. Zdravie a výživa ľudí. 1. vyd. Bratislava : CAD PRESS, 2011. 1037 s. ISBN 978-80-88969-57-0.

Odporúčaná:
BABINSKÁ, K., ŠEVČÍKOVÁ, Ľ. et al. 2008. Nové trendy vo výžive detí. Bratislava : Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, 2008. 92 s. ISBN 978-80-223-2430-4
GOLDEN, B.E. 2001. Infancy, childhood and adolescence. In: GARROW, J.S., JAMES, W.P.T., RALPH, A. 2000. Human nutrition and dietetics. Edinburgh : Churchill Livingstone, 2000. p. 449-464. ISBN 0-443-05627-7
HANREICH, I. 2000. Jídlo a pití malých detí. Praha : Grada, 2000. 106 s. ISBN 80-247-0100-6
HEIRD, W.C. 1999. Nutritional Requirements During Infancy and Childhood. In: SHILS, M.E., OLSON, J.A., SHIKE, M., ROSS, A.C. 1999.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 275

ABCDEFX
22,2 %18,9 %23,3 %14,9 %20,7 %0 %
Vyučujúci : Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Marta Habánová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 17. 10. 2018
Schválil: doc. Ing. Marta Habánová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: