Sylabus predmetu A15-0075-B - Základy biologickej bezpečnosti (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0075-B
Názov predmetu: Základy biologickej bezpečnosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: výživa ľudí - bakalársky (povinný), 2. semester
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
agroekológia - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
farmárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
špeciálne chovateľstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomná práca (20 bodov), seminárna práca (10 bodov) a záverečná písomná skúška za 70 bodov. Na hodnotenia A je potrebné najmenej na 93 bodov, na hodnotenie B najmenej na 86 bodov,na hodnotenie C najmenej na 79 bodov, na hodnotenie D najmenej na 72 bodov a na hodnotenie E najmenej na 64 bodov. Študent(ka) získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie teórie biologickej bezpečnosti s orientáciou na praktickú využiteľnosť poznatkov o geneticky modifikovaných organizmoch v zmysle príslušnej národnej aj medzinárodnej legislatívy.
Absolvent predmetu porozumie systému vyhodnocovania rizík v oblasti súčasných biotechnológií a dokáže analyzovať a riešiť jednotlivé kroky hodnotenia a manažmentu rizika v oblasti GMO.
Stručná osnova predmetu:
Teoretické základy biologickej bezpečnosti. Oblasti biologickej bezpečnosti mimo GMO - potravinová bezpečnosť, bezpečnosť zdravia rastlín a živočíchov, invázne druhy, biohazard a bioterorizmus. Aspekty biologickej bezpečnosti pri využívaní geneticky modifikovaných organizmov v biotechnológii a pôdohospodárstve. Hodnotenie a zvládnutie rizika pri geneticky modifikovaných mikroorganizmoch, rastlinách a živočíchoch. Vzdelávanie obyvateľstva a výchova odborníkov. Tok informácií na národnej, regionálnej a globálnej úrovni. Regulácia biologickej bezpečnosti na Slovensku a v zahraničí. História, súčasnosť a ďalší vývoj problematiky biologickej bezpečnosti.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BEŽO, M. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- ŠTEFÚNOVÁ, V. -- RAŽNÁ, K. Biologická bezpečnosť. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 155 s. ISBN 978-80-552-1832-8.
TÓTH, D. -- BEŽO, M. -- BEŽOVÁ, K. -- BREZŇANOVÁ, I. -- BRINDZA, J. -- BULLA, J. -- FERENČÍK, I. -- ŠULAJOVÁ, L. -- GÁLOVÁ, Z. -- GODÁNY, A. -- HORECKÁ, T. -- HRAŠKA, Š. -- RAŽNÁ, K. -- CHRENEK, P. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- KANTÍKOVÁ, M. -- KLUBICOVÁ, K. -- KMEŤ, V. -- SIEKEL, P. -- SOMMER, A. -- ŠAJBIDOR, J. -- ŠTEFANOVIČ, J. -- ŠTEFÚNOVÁ, V. Biologická bezpečnosť. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 463 s. ISBN 978-80-8069-846-1.

Odporúčaná:
BEŽO, M. – ŠTEFÚNOVÁ, V. – ŽIAROVSKÁ, J. – RAŽNÁ, K.: Genetika – výkladový slovník. Nitra: Vydavatelstvo SPU v Nitre, 2013. 214 s. ISBN 978-80-552-1072-8
Cartagena Protocol of Biosafety
FAO Biosecurity Toolkit, FAO Rome, 2007

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Výučba aj v anglickom jazyku.
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 511

ABCDEFX
34,2 %20,0 %16,4 %15,1 %13,7 %0,6 %
Vyučujúci : Ing. Veronika Štefúnová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Lucia Zamiešková (cvičiaci)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 4. 3. 2019
Schválil: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 04. 03. 2019.

Typ výstupu: