Sylabus predmetu A15-0223-B - Základy výživy (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu:
A15-0223-B
Názov predmetu:
Základy výživy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinný), 4. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinný), 4. semester
výživa ľudí - bakalársky (povinný), 2. semester
výživa ľudí - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Jedna písomná skúška za 20 bodov a jedna seminárna práca za 20 bodov v priebehu semestra. Záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie základom metabolizmu živín včítane vody, sacharidov, tukov, aminokyselín, minerálov a vitamínov. Porozumie vzťahu medzi obsahom, potrebou a využitím živín.
Stručná osnova predmetu:
Biologický význam živín. Energetické živiny. Sacharidy a tuky, ich funkcie, následky z nedostatku, zdroje. Stavebné živiny. Dusíkaté látky a minerálne látky, ich funkcie, následky z nedostatku, zdroje. Účinné látky. Vitamíny a iné účinné látky, následky z nedostatku, potreba, výskyt v krmivách a potravinách. Voda vo výžive zvierat. Stráviteľnosť živín, spôsoby určovania stráviteľnosti a faktory ovplyvňujúce stráviteľnosť. Základy látkovej a energetickej bilancie. Nutričné vlastnosti krmív a potravín. Vplyv výživy zvierat na kvalitu živočíšnych produktov (mlieko, mäso, vajcia).
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Hydina a zverina, potravinárske tabuľky, kol. autorov, 2001.
Mlieko a vajcia, potravinárske tabuľky, kol. autorov, 2000.
Výživná hodnota krmív, Petrikovič a kol., I. časť, 2000.
Výživná hodnota krmív, Petrikovič a kol., II. časť, 2000.
Základy výživy, Horniaková et al., 2010

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 372

AB
C
DE
FX
33,6 %17,7 %20,4 %
12,6 %
14,5 %1,2 %
Vyučujúci : Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Renata Kolláthová (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Milan Šimko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
17. 10. 2018
Schválil:
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: