Sylabus předmětu A15-0097-B - Živočíšna výroba II. (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0097-B
Názov predmetu: Živočíšna výroba II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
všeobecné poľnohospodárstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 1 písomná skúška (35 bodov). Záverečná skúška kombinovaná (písomná a ústna) za 65 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať nové informácie o charakteristike chovaných plemien hydiny a kožušinových zvierat a ich význame pri šľachtení vysoko-produkčných hybridných kombinácií. Pochopí vzťahy medzi biologickými zákonitosťami a úžitkovými vlastnosťami týchto druhov hospodárskych zvierat. Osvojí si základy hodnotenia kvality produktov získaných z chovu hydiny a kožušinových zvierat.
Stručná osnova predmetu:
Biologické základy chovu hydiny, plemená a hybridy hydiny používané pre chov v šľachtiteľských, rozmnožovacích a úžitkových chovoch. Reprodukcia hydiny. Produkcia konzumných vajec a produkcia hydinového mäsa. Základy hodnotenia a spracovania hydinových produktov. Plemená králikov, chov králikov v drobnochove a v intenzívnych technológiách. Produkty chovu králikov. Chov bylinožravých a mäsožravých kožušinových zvierat.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ARPÁŠOVÁ, H. -- HANUSOVÁ, J. Živočíšna výroba II. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 180 s. ISBN 978-80-552-1279-1.

Odporúčaná:
WEIS, J. -- HALAJ, M. -- KOPECKÝ, J. Chov hydiny. 2. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. 187 s. ISBN 80-8069-050-2.
CHMELNIČNÁ, L. - TOČKA, I. 2003. Živočíšna výroba II. Nitra : VES SPU, 2003. 131 s. ISBN 80-8069-158-4.
TOČKA, I. 1992. Chov kožušinových zvierat. Nitra : VES SPU, 1992. 120 s. ISBN 80-7137-041-X.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 184

A
B
C
DEFX
35,9 %20,1 %17,4 %
6,0 %
19,6 %
1,0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Martin Fik, PhD. (cvičiaci)
Ing. Jana Hanusová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Cyril Hrnčár, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
14. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 14. 10. 2019.

Typ výstupu: