Sylabus predmetu E15-169Z-B - Anglický jazyk C (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-169Z-B
Názov predmetu: Anglický jazyk C
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 3. semester
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 3. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 3. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 3. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 3. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 3. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 3. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 3. semester
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1., 2.
Podmieňujúce predmety: Anglický jazyk B alebo teraz Anglický jazyk B
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test (40%), seminárna práca (20%), písanie eseje (40%) a iné.

Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu sa oboznámi s problematikou marketingu a marketingových nástrojov pri analýze trhu danej krajiny. Prehĺbi si požadované zručnosti z písomného prejavu a dokáže napísať esej na zadanú tému.
Stručná osnova predmetu:
Prehlbovanie poznatkov z oblasti marketingovej analýzy a prieskumu trhu - SWOT analýzy, využívanie Kaizenovej metódy pri verifikácii rozhodovania, marketingovej stratégie a strategického plánovania. Výstupom bude aj písomný prejav vo forme eseje na danú tému.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Almut Koester, Angela Pitt, Michael Handford, Martin Lisboa: Business Advantage. Student´s Book Intermediate. Cambridge University Press 2014
Autentické texty
Jakabovičová, J. - Kordošová, E.: British Studies. SPU Nitra 1998.
Oshima, L. - Hogue, A.: Writing Academic English. Longman 1999.
Torpey, J.: American Studies. SPU Nitra 1998.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1352

ZFX
99,9 %0,1 %
Vyučujúci : Ing. Milan Adamec (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Petra Čančová (cvičiaci, skúšajúci)
PaedDr. Irena Felixová (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Katarína Klimentová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. Eva Matušeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: