Sylabus predmetu E15-0006-I - Bioekonomika (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0006-I
Názov predmetu: Bioekonomika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 3. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 3. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov, prezentácia prípadovej štúdie za 10 bodov a záverečná písomná skúška za 50 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa nové poznatky z oblasti Bio-ekonomiky, ktorá sa zakladá na obnoviteľných zdrojoch a nových biologických procesoch vo svojej výrobnej báze. Predmet Bioekonomika umožní pochopiť jej podstavu a dôležitosť vo vzťahu k vidieckemu rozvoju a trvalej udržateľnosti, zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti európskeho poľnohospodárstva, potravinového a chemického priemyslu ako aj zníženie emisií skleníkových plynov, ktoré menia podnebie.
Stručná osnova predmetu:
Predmet Bioekonomika v sebe zahŕňa základné poznatky z oblasti bio-orientovanej ekonomiky ako aj jej perspektívy a výzvy do budúcnosti, ciele a vízie bio-orientovaného hospodárstva, národná stratégia Slovenska a smerovanie Slovenska na bio–orientované hospodárstvo, zabezpečenie trvalo- udržateľnej poľnohospodárskej výroby – zabezpečenie výživy obyvateľstva, produkcia zdravých a bezpečných potravín, ekonomická efektívnosť produkcie biomasy a obnoviteľných zdrojov, využiteľnosť biomasy na Slovensku, modelovanie vzťahov medzi poľnohospodárstvom a životným prostredím využitím bio-ekonomických modelov, nákladovosť a produkčná funkcia v bio-orientovanej ekonomike, odstránenie obmedzení Cobb Douglasovej funkcie vrámci bio- ekonomiky, použitie bio-ekonomických modelov na hodnotenie nákladovosti, agro-enviromentálne ukazovatele EÚ 27, súčastnosť a perspektívy bio-ekonomicky orientovaných fariem na Slovensku v komparácii s EÚ27, ekonomika biolpynových staníc, riasy ako biopalivo budúcnosti a efekty bio-ekonomiky na produktivitu výrobných faktorov.

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
• Albrecht, J. et.al. 2010. The Knowledge Based Bio-Economy (KBBE) in Europe: Achievements and Challenges.
• BECOTEPS. (2011). The European Bioeconomy in 2030: Delivering Sustainable Growth by Addressing the Grand Societal Challenges.
• Bielik, P. et al. 2013: Sustainable Development and Agribusiness
• Carlson, R. 2007. Laying the foundations for a bio-economy. Systems and Synthetic Biology.
• Gaskell, G. et al. 2011. The 2010 Eurobarometer on the life sciences. Nature Biotechnology. 29:113-114
• Gurčík, Ľ.,Adamičková, I., Porhajáš, V., Turčeková, N. 2012: Metodologické aspekty hodnotenia ekonomickej efektívnosti výroby ovocia v podmienkach SR.Monografia. Nitra 2012. ISBN: 978-80-552-0925-8
• Hager, B., Tóthová, A. 2010: Podpora obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. ISBN: 978-80-805-7847-3
• Springer Dordrecht Heidelberg, London, 2011: Bio- Economic Models Applied to Agricultural Systems. ISBN : 978-94-007-1901-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje v zimnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 326

ABCDEFX
34,4 %14,4 %18,7 %15,6 %16,9 %0 %
Vyučujúci : prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD. (cvičiaci)
Ing. Tatiana Bullová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Dominika Čeryová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Zuzana Kapustová, PhD. (cvičiaci)
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: