Sylabus predmetu E15-0007-I - Ceny a cenová politika (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0007-I
Názov predmetu: Ceny a cenová politika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: agrárny obchod a marketing - inžiniersky (povinný), 3. semester
agrárny obchod a marketing - inžiniersky (povinný), 3. semester
agrárny obchod a marketing - inžiniersky (povinný), 3. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná písomná skúška 70 bodov, seminárna práca 20 bodov, prezentácia výsledkov 10 bodov. Podmienkami absolvovania predmetu sú: vypracovaná seminárna práca, aktívna účasť, prezentácia,, pričom jednotlivé stupne kvalifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe bodového hodnotenia, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto:
A = 93 – 100 bodov = 1
B = 86 – 92 bodov = 1,5
C = 79 – 85 bodov = 2
D = 72 – 78 bodov = 2,5
E = 71 – 64 bodov = 3
FX = 0 – 63 bodov = 4
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je podrobnejšie preniknúť do podstaty jednej z najdôležitejších ekonomických kategórii a v tejto súvislosti lepšie pochopiť úzku súvislosť medzi trhom a cenou ako základným atribútom podnikateľskej činnosti. Študent získa poznatky v celej vertikále cenovej tvorby. Pochopí štruktúru, metódy a prístupy cenovej tvorby. Absolvovaním predmetu získa poznatky, ktoré bude schopný samostatne uplatniť pri cenotvorbe.
Stručná osnova predmetu:
Ekonomická podstata ceny, druhy cien, faktory ovplyvňujúce tvorbu ceny, metódy a prístupy stanovenia výšky ceny, ceny zahranično-obchodnej výmeny, špecifické formy tvorby ceny, cenová politika na mikro a makro úrovni, cenové stratégie, tvorba ceny u jednotlivých druhov činnosti.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Baculíková,N.-Cehula,M.:Ceny a cenové stratégie,Trenčín,2008
Foltínová,A.:Kalkulácie a rozpočty,Bratislava,2004
HANNA, Nessim a Robert H DODGE. Pricing: zásady a postupy tvorby cen. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1997. 203 s., ISBN 8085943344
KAJANOVÁ, J. : Náklady a ceny, IRIS Bratislava, 2005, ISBN: 8089018920
KUPKOVIČ, M. Kalkulácie a rozpočty. Bratislava: Sprint, 2000. 252 s. ISBN 80-88848-63-6
Marková, V. : Ceny a cenová politika, ÚMB Banská Bystrica, 2000
Rujňák, M. a kol.: Cenové rozhodovanie, Bratislava 1999

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 645

ABCDEFX
32,4 %24,5 %21,1 %12,6 %8,5 %0,9 %
Vyučujúci : doc. Ing. Daniela Hupková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Magdaléna Laurová, CSc. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 11. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Daniela Hupková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 11. 03. 2019.

Typ výstupu: