Sylabus předmětu E15-0053-I - Databázové systémy (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0053-I
Názov predmetu: Databázové systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: kvantitatívne metódy v ekonómii - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jeden zápočtový test za 30 bodov a záverečná písomná skúška za 50 bodov. Na absolvovanie predmetu je potrebné vypracovať a úspešne obhájiť semestrálny projekt za 20 bodov. K celkovému hodnoteniu sa započítava aj aktívna účasť na seminároch a úspešné zvládnutie zadaných čiastkových úloh v priebehu semestra. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie problematike návrhu databáz a dokáže aplikovať prostriedky spracovania dát v databázovej aplikácii MS Access a získa znalosti jazyka VBA pre toto prostredie. Z praktického hľadiska je problematika sústredená na relačný model dát, návrhu databáz z praxe a ich optimalizácii.
Stručná osnova predmetu:
Základná terminológia a princípy databázového spracovania. Vrstvy dátovej abstrakcie. Fyzická a logická dátová nezávislosť. Dátové modely, ich vlastnosti a použitie pre popis databázových systémov. Vlastnosti, charakteristika a princípy tvorby relačných databáz. Návrh a modelovanie databáz v aplikácii Microsoft Access. Tabuľky,formuláre, dotazy, zostavy a makrá.Súčasti konceptuálneho, logického a fyzického návrhu databázy.

Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZÁHOREC, J. -- HALLOVÁ, M. Databázové systémy: tvorba a aplikácie relačných databáz. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 162 s. ISBN 978-80-552-1118-3.

Odporúčaná:
BERKA, P.: Dobývání znalostí z databází. Praha : Academia, 2003, ISBN 80-200-1062-9
DELIKÁT, T.: Základy databázových systémov. Bratislava, 2006, ISBN 80-969484-4-X, 210 s.
KRUCZEK A.: Access 2007 - podrobná užívateľská príručka. Brno. Computer Press 2009.
MATIAŠKO, K.: Databázové systémy. ŽU Žilina. EDIS. 2002
POKORNÝ, J.: Databázové systémy a jejich použití v informačníchsystémech. Academie PRAHA. 1992.
POKORNÝ, J.: Dotazovací jazyky. SCIENCE. 1994.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 214

ABCDEFX
21,5 %29,0 %23,4 %16,8 %8,9 %0,4 %
Vyučujúci : Ing. Marcela Hallová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 21. 8. 2019
Schválil: doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 21. 08. 2019.

Typ výstupu: