Sylabus predmetu E15-0087-I - Globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0087-I
Názov predmetu: Globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 1. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 1. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 1. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na hodinách
Písanie eseje 25%
Skupinový semestrálny projekt 15%
Záverečná písomná skúška 60% (2 hodiny)
Výsledky vzdelávania:
Tento predmet poskytne študentom analytický rámec zameraný na rozhodovanie v rozvíjaní a implementácii globálnych marketingových programov s orientáciou na svetové regióny a pochopenie marketingových prístupov pre teritoriálnu expanziu a medzinárodnú obchodnú spoluprácu so špeciálnym zameraním na rozvíjajúce sa trhy. Absolventi tohto modulu budú schopní aplikovať vedomosti v procese výberu trhu, identifikovať prínosy a príležitosti vstupu na rozvinuté, rozvíjajúce sa a najmenej rozvinuté trhy ako aj navrhnúť marketingový program pre cieľové trhy.
Stručná osnova predmetu:
Predmet poskytne informácie a návod na pochopenie toho, ako môže podnik dosiahnuť globálnu konkurencieschopnosť prostredníctvom teritoriálnych štúdií trhu a rozlišovať medzi rozvinutými a rozvíjajúcimi sa trhmi vo vytváraní marketingového programu.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HORSKÁ, E. -- PALUCHOVÁ, J. -- BENDA PROKEINOVÁ, R. -- GÁLOVÁ, J. -- KÁDEKOVÁ, Z. -- KRASNODĘBSKI, A. -- MAITAH, M. -- MATYSIK-PEJAS, R. -- NAGYOVÁ, Ľ. -- OMARKULOVA, M. -- PŘIBYL, M. -- SMUTKA, L. -- SZABÓ, Z. -- WACH, K. International marketing: within and beyond Visegrad borders. 1. vyd. Kraków : Wydawnictwo Episteme, 2014. 311 s. ISBN 978-83-7759-039-3.

Odporúčaná:
Global perspectives on trade integration and economies in transition. Hershey: Business Science Reference, 2016. ISBN 978-1-5225-0451-1 (viaz.).
GHEMAWAT, P. 2011. World 3.0: Global Prosperity and How to Achieve It. Harvard Business Review Press, 2011. 400 s. ISBN 978-1422138649.
HOLLENSEN, S. 2011. Global Marketing A Decision oriented Approach. 5. vyd. Pearson Education, Prentice Hall, 2011. 800 s. ISBN 978-0273726227.
KHANNA, T. - PALEPU, K.G. 2011. Winning in Emerging Markets: A Road Map for Strategy and Execution. Harward Business Review Press, 2011. 272 s. ISBN 978-1422166956.
PEARCE, R. 2012. China and the Multinationals: International Business and the Entry of China into the Global Economy. Edward Elgar Pub, 2012. 224 s. ISBN 978-1848446687.
PENG, M.W. 2014. Global Business. 3. vyd. Cengage Learning, 2014. 656 s. ISBN 978-1133485933.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 116

ABCDEFX
30,2 %25,0 %19,8 %13,8 %9,5 %1,7 %
Vyučujúci : Ing. Jana Gálová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 20. 3. 2019
Schválil: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 20. 03. 2019.

Typ výstupu: