Sylabus predmetu E15-0056-B - Informačné a komunikačné technológie (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0056-B
Názov predmetu: Informačné a komunikačné technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: agropotravinárstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 1. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 priebežné testy (praktická časť) a vypracovanie semestrálnej práce, ktoré budú tvoriť 40 % celkového hodnotenia a záverečná písomná skúška 60 % celkového hodnotenia. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 %, na hodnotenie B najmenej 86 %, na hodnotenie C najmenej 79 %, na hodnotenie D najmenej 72 % a na hodnotenie E najmenej 64 %.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu si rozšíri a získa nové poznatky vyplývajúce z rozvoja a vývoja IKT, porozumie novým pojmom z tejto oblasti, dokáže analyzovať a aplikovať tieto poznatky v odborných predmetoch. Bude schopný využívať produkty štandardného balíka MS OFFICE zamerané na spracovanie textu, tabuliek a prezentácií pri vypracovávaní semestrálnych projektov z predmetov študijného programu, ale aj bakalárskej práce či diplomovej práce.
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy, terminológia. Informácia, informačný systém. Formy užívateľskej komunikácie s PC, princípy komunikácie. Operačný systém MS Windows. Hardvér a softvér PC. Matematické a logické princípy práce počítača. Spracovanie informácií, softvérové produkty pre spracovanie informácií. Tvorba programov pre počítač, algoritmizácia úloh. Počítačové siete. Počítačové infiltrácie.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
POPELKA, V. -- HENNYEYOVÁ, K. -- KORCOVÁ, Z. -- ZÁHOREC, J. -- HALLOVÁ, M. -- TÓTHOVÁ, D. -- FANDEL, I. -- HAMÁŠOVÁ, K. -- NEOMÁNI, J. Informačné technológie a spracovanie informácii. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. ISBN 978-80-552-0670-7.
HENNYEYOVÁ, K. -- HALLOVÁ, M. -- ZÁHOREC, J. -- FANDEL, I. -- KORCOVÁ, Z. -- VIRÁGH, R. Manažérska informatika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 135 s. ISBN 978-80-552-1067-4.
HENNYEYOVÁ, K. -- HALLOVÁ, M. -- POLAKOVIČ, P. -- VIRÁGH, R. -- POPELKA, V. Informatika a spracovanie informácií. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 200 s. ISBN 978-80-552-1745-1.

Odporúčaná:
Manuály k najnovším verziám MS Office

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 745

ABCDEFX
17,6 %14,2 %23,4 %22,0 %16,4 %6,4 %
Vyučujúci : Ing. Marcela Hallová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Erik Janšto (cvičiaci)
doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Peter Stuchlý, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Roderik Virágh, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 21. 8. 2019
Schválil: doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 21. 08. 2019.

Typ výstupu: