Sylabus predmetu E15-0057-B - Informatika (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0057-B
Názov predmetu: Informatika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - bakalársky (povinný), 1. semester
aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - bakalársky (povinný), 1. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 1. semester
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 1. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 1. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 1. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 1. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 1. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 1. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 1. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 priebežné testy (praktická časť) a vypracovanie semestrálnej práce, ktoré budú tvoriť 40 % celkového hodnotenia a záverečná písomná skúška 60 % celkového hodnotenia. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 %, na hodnotenie B najmenej 86 %, na hodnotenie C najmenej 79 %, na hodnotenie D najmenej 72 % a na hodnotenie E najmenej 64 %.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie absolvovaním predmetu novým teoretickým poznatkom z vnútornej konštrukcie a spôsobu práce personálneho počítača, základom algoritmizácie úloh a z programového riadenia počítačov. Zároveň dokáže aplikovať praktické vedomosti z práce s textovým editorom a tabuľkovým kalkulátorom. Tieto vedomosti mu umožnia v praxi lepšie využiť danosti moderných prostriedkov IKT.
Stručná osnova predmetu:
Logické základy číslicových počítačov. Číselné sústavy. Algoritmy a algoritmizácia úloh. Vývojové diagramy. Hardvér a softvér personálnych počítačov. Operačný systém MS Windows. Práca s textom – MS Word. Práca v tabuľkovom kalkulátore – MS Excel.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HENNYEYOVÁ, K. -- HALLOVÁ, M. -- POLAKOVIČ, P. -- VIRÁGH, R. -- POPELKA, V. Informatika a spracovanie informácií. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 200 s. ISBN 978-80-552-1745-1.
HENNYEYOVÁ, K. -- KORCOVÁ, Z. -- HALLOVÁ, M. -- ZÁHOREC, J. -- FANDEL, I. -- TÓTHOVÁ, D. -- OLÁHOVÁ, E. -- NEOMÁNI, J. Informatika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 155 s. ISBN 978-80-552-0678-3.
PALKOVÁ, Z. -- HENNYEYOVÁ, K. -- OKENKA, I. Informatika a informačné technológie. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 252 s. ISBN 978-80-552-0113-9.
OKENKA, I. -- HENNYEYOVÁ, K. -- PALKOVÁ, Z. Informatika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 231 s. ISBN 80-8069-588-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2042

ABCDEFX
16,5 %15,2 %19,9 %19,4 %27,5 %1,5 %
Vyučujúci : Ing. Marcela Hallová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Roderik Virágh, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 4. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 04. 03. 2019.

Typ výstupu: