Sylabus predmetu E15-188Z-B - Komunikácia NJ (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-188Z-B
Názov predmetu: Komunikácia NJ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 1. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 1. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test (100%)

Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Rozšírenie odbornej slovnej zásoby, zdokonalenie komunikatívnej kompetencie v písomnom a ústnom prejave. Precvičovanie počúvania s porozumením a čítania s porozumením so zameraním na odbornú terminológiu. Po absolvovaní predmetu bude študent schopný efektívne komunikovať v cieľovom jazyku.
Stručná osnova predmetu:
Kontinuálne nadväzovanie na rečové zručnosti v monologickej a dialogickej reči. Obohacovanie odbornej lexiky, písomné a ústne vyjadrovanie sa na vopred určenú odbornú tému súvisiacu so študijným odborom.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Orth-Chambah,J., Perlmann-Balme, M., Schwalb, S.: Sicher! Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Hueber Verlag, Ismaning 2012. ISBN 978-3-19-011206-7
Perlmann-Balme, M., Schwalb, S.: Sicher! Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Hueber Verlag, Ismaning 2012. ISBN 978-3-19-001206-0
Perlmann.Balme, M.- Schwalb, S.-Schlemmer, A.: em (neu) Hauptkurs. Max Hueber Verlag. 2004
Tatsachen uber Deutschland. Societäts Verlag 1996

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: nemecký jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 19

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Mgr. Stanislava Gálová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Ivana Grežová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: PhDr. Jarmila Horváthová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: