Sylabus předmětu E15-189Z-B - Komunikácia RJ (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-189Z-B
Názov predmetu: Komunikácia RJ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 1. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 1. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test (100%)

Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Rozšírenie odbornej slovnej zásoby, zdokonalenie komunikatívnej kompetencie v písomnom a ústnom prejave. Precvičovanie počúvania s porozumením a čítania s porozumením so zameraním na odbornú terminológiu. Po absolvovaní predmetu bude študent schopný efektívne komunikovať v cieľovom jazyku.
Stručná osnova predmetu:
Kontinuálne nadväzovanie na rečové zručnosti v monologickej a dialogickej reči. Obohacovanie odbornej lexiky, písomné a ústne vyjadrovanie sa na vopred určenú odbornú tému.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GÁLOVÁ, V. -- ROHAĽOVÁ, E. Ruský jazyk pre študentov SPU. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 153 s. ISBN 978-80-8069-954-3.

Odporúčaná:
Dulebová I.: Ruský jazyk pre pokročilých I. Vydavateľstvo Ekonóm: Bratislava, 2007, 110 s., ISBN 978-80-225-2298-4
Dulebová, I.: Ruský jazyk pre pokročilých II. Vydavateľstvo Ekonóm: Bratislava, 2008, 122 s., ISBN 978-80-225-2655-5
Strelková, K. - Kratochvíla, J. Vybrané kapitoly z gramatiky ruského jazyka. vydavateľstvo EKONÓM: Bratislava. 2007. 132 s. ISBN 978-80-225-2328-8

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: ruský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : Mgr. Mária Fördösová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: PhDr. Jarmila Horváthová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: