Sylabus predmetu E15-0027-I - Manažérska ekonomika (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0027-I
Názov predmetu: Manažérska ekonomika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 3. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 3. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 3. semester
manažment podniku - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
projekt, seminárna práca, skúška
Výsledky vzdelávania:
Cieľom je naučiť študentov získavať ekonomické informácie potrebné pre rozhodovací proces , spracovávať ich vhodnými štatistickými a ekonometrickými metódami, správne ich vyhodnocovať a interpretovať a využiť pre potreby hľadania optimálneho riešenia manažérskych rozhodovacích problémov.
Stručná osnova predmetu:
Odhad dopytu a ponuky pomocou regresnej analýzy, prognózovanie dopytu a ceny na základe analýzy časových radov, odhad nákladovej a produkčnej funkcie
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1.prednášky, Moodle
2.Trefor Jones: Business Economics and Managerial Decision Making, 2004
3.Salvatore, D.: Managerial Economics in a Global Economy, 2 edition, 1993.
4.Allen, B.: Managerial Economics, 2 edition, 1994.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 580

ABCDEFX
17,9 %22,6 %18,3 %16,0 %25,2 %0 %
Vyučujúci : Ing. Elena Hošková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor)
Ing. Martin Richter, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: