Sylabus predmetu E15-0088-B - Manažérska komunikácia (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0088-B
Názov predmetu: Manažérska komunikácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: ekonomika podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
manažment podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude účasť na prednáškach hodnotená 5 bodmi, písomný test 15 bodmi, prezentácia seminárnej práce 20 bodmi a záverečná písomná skúška 60 bodmi. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie a nadobudne teoretické vedomosti a praktické zručnosti z komunikácie na pracovisku a mimo neho. Absolvent predmetu bude vedieť identifikovať význam komunikácie v práci manažéra, pochopí využitie komunikačných teórií a komunikácie v podniku, dokáže aplikovať poznatky z verbálnej a neverbálnej komunikácie, biznis etikety pre manažérov, interkultúrnej komunikácie, empatie a asertivity manažéra a dokáže riešiť otázky súvisiace s vedením skupinovej diskusie a pracovných porád, prípravou a organizovaním obchodných rokovaní.
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu je vymedzenie základných pojmov so zameraním na komunikáciu, funkcie a druhy komunikácie, objasnenie vybraných komunikačných teórií, oboznámenie sa s významom komunikačného prostredia podniku, pochopenie významu verbálnej a neverbálnej komunikácie v práci manažéra. Neoddeliteľnou súčasťou podniku pôsobiaceho v interkultúrnom prostredí je poznanie biznis etikety, verbálnej a neverbálnej interkultúrnej komunikácie, empatie a asertivity manažéra, ako aj s podstatou organizácie a priebehom obchodných jednaní.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NAGYOVÁ, Ľ. -- HORSKÁ, E. -- TURČÍNKOVÁ, J. -- GAŠPARÍKOVÁ, V. -- PALUCHOVÁ, J. -- MAĎAROVÁ, Ľ. -- PŘIBYL, M. -- LUŠŇÁKOVÁ, Z. Manažérska komunikácia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 215 s. ISBN 978-80-552-0918-0.

Odporúčaná:
Pech, Jaroslav. 2011. Řeč těla a umění komunikace. Praha: NS Svoboda, 2009 140 s. ISBN 9788020506061
Allhoff, Dieter V., Allhoff Waltraud. 2008. Rétoika a komunikace. 14. vydanie. Praha: Grada Publishing, a.s. 2008. 200 s. ISBN 978-80-247-2283-2
Basu, Rintu. 2011. Zakázané přesvědčovací techniky. Praha: Grada, 2011, 154 s. ISBN 9788024737225
Borec, Tomáš. 2007. Moderná biznis etiketa pre manažérov. 1. vydanie. Bratislava: Neopublic porter novelli, s.r.o. 2007. 132 s. ISBN 978-80-9698-17-6-2
Boyes, C. 2005. Body Language. Collins Need to Know? Series. Need to know? Collins, 2005. 191 p. ISBN 9780007205943.
Butterfield, J. 2009. Soft Skills Illustrated on Verbal Communcation. Cengage Learning, 2009. 150 p. ISBN 9781439041130.
Butterfield, J. 2009. Soft Skills Illustrated on Written Communication: Soft Skills for a Digital Workplace. Cengage Learning, 2009. 176 p. ISBN 9781439041123.
Edmüller, Andreas. 2011. Velká kniha manipulativních technik. Praha: Grada, 2011 264 s. ISBN 9788024737782
Havener, Thorsten. 2010. Viem, čo si myslíš. Tajomstvo čítania myšlienok. Vydavateľstvo Timy Partners, 2010 159 s.ISBN 9788089311156
Mikuláštik Milan, 2010. Komunikační dovednosti v praxi. 2. doplnené a prepracované vydanie. Praha: Grada Publishing, a.s. 325 s. ISBN 978-80-247-2339-6
Munter Mary – Lynn Hamilton. 2013. Guide to Managerial Communication. 10th edition. Pearson. 2013. 204 p. ISBN-13: 978-0132971331
NAGYOVÁ, Ľ. -- HORSKÁ, E. -- TURČÍNKOVÁ, J. -- GAŠPARÍKOVÁ, V. -- PALUCHOVÁ, J. -- MAĎAROVÁ, Ľ. -- PŘIBYL, M. -- LUŠŇÁKOVÁ, Z. Managerial communication. Nitra: Slovak University of Agriculture. 2012. 216 s. ISBN 978-80-552-0922-7
Navarro, Joe – MARVIN, Marvin. 2010. Jak prokouknout druhé lidi. Praha: Grada, 2010, 215 s. ISBN 9788024733500
Pease Allan – Pease Barbara. 2011. Řeč těla. Portál. 2011. 359 s. ISBN 978-80-7367-921-7.
Průcha, Jan. 2010. Interkultúrní komunikace. 1. vydanie. Praha: Grada Publishing. a.s. 2010. 199 s. ISBN 978-80-247-3069-1
Reginald L. Bell. 2014. Managerial Communication (Corporate Communication Collection). Business Expert Press. 2014. 160 p. ISBN-13: 978-1606499726
Sonneborn, L. 2011. Nonverbal Communication: The Art of Body Language
Stacke Ědoard, 2005. Koučovíní pro manažery a firemní týmy. Praha: Grada Publishing, a.s. 2005. 156 s. ISBN 80-247-0937-6
Špaček, Ladislav. 2005. Velká kniha etikety. Praha: Mladá fronta, a.s. 2005. 164 s. ISBN 978-80-204-1659-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 896

ABCDEFX
56,5 %20,9 %14,2 %5,0 %3,3 %0,1 %
Vyučujúci : Ing. Zdenka Kádeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Ingrida Košičiarová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Alexandra Krivošíková (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: