Sylabus predmetu E15-0073-I - Manažment ľudských zdrojov II (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0073-I
Názov predmetu: Manažment ľudských zdrojov II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: environmentálny manažment - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent spracováva seminárnu prácu, za ktorú môže získať maximálne 10 bodov, za jej prezentáciu 10 bodov a za aktivitu pri riešení skupinových úloh a prípadových štúdií 5 bodov. Za záverečnú písomnú skúšku môže získať 75 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu bude študent disponovať bohatými teoretickými poznatkami a praktickými zručnosťami z oblasti špecifík manažmentu ľudských zdrojov v malých, stredných a veľkých podnikoch, strategického prístupu k MĽZ, merania a hodnotenia výkonnosti zamestnancov, organizovania a vedenia pracovných porád, identifikácie a riešenia stresových situácií na pracovisku.
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu sú nasledovné okruhy problémov: Manažment ľudských zdrojov v malých, stredných a veľkých organizáciách, stratégie MĽZ, organizačné zmeny, manažment výkonnosti a odmeňovania zamestnancov, pracovné porady, stres a jeho vplyv na výkonnosť zamestnancov, učiaca sa organizácia.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bedrnová, E. - Nový, I. a kol.: Psychologie a sociologie řízení, Management Press, 1998 Praha, ISBN 80-85943-57-3
Časopisy : Manažer, Moderní řízení,
Šuleř, O.: 5 Roli manažera, Computer, Press Praha, 2008, ISBN 978-80-251-2316-4
Višňovský, J., Nagyová, Ľ., Šajbidorová, M.: Manažment ľudských zdrojov, SPU Nitra, 2007, ISBN 978-869-956-7

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 53

ABCDEFX
17,0 %15,1 %30,2 %15,1 %22,6 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: