Sylabus predmetu E15-0074-B - Manažment podniku (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0074-B
Názov predmetu: Manažment podniku
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 3. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
výrobné technológie pre automobilový priemysel - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
výrobné technológie pre automobilový priemysel - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra má študent možnosť získať 10 bodov za spracovanie seminárnej práce, 10 bodov za jej prezentáciu a 10 bodov za skupinové riešenie prípadových štúdií a úloh.
Záverečná písomná skúška je hodnotená maximálnym počtom bodov 70. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, hodnotenia B 86 bodov, hodnotenia C 79 bodov, hodnotenia D najmenej 72 bodov a E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov metódy racionálneho riešenia problémov spojených s procesmi usmerňovania podriadených, tvorbou a riadením činnosti organizačných systémov, rozhodovaním a realizáciou kontrolných procesov v manažmente. Rovnako sa študent naučí základné zásady a postupy zakladania jednotlivých organizačno-právnych foriem podnikov, ovládať typológiu podnikov, predpoklady a výhody ich združovania, v teoretickej i praktickej rovine zvládnuť predmet, funkcie, stupne a zručnosti podnikového manažmentu, vytvárať racionálne vnútropodnikové štruktúry a pružne ich prispôsobovať aktuálnym zmenám.
Stručná osnova predmetu:
Podnik - znaky, funkcie, typológia, organizačno-právne formy podnikov, združovanie podnikov. Podnikový manažment - podstata, predmet, funkcie, štruktúra, stupne a zručnosti. Plánovanie a rozhodovanie v podnikovom manažmente. Vnútorná organizácia podniku. Ovplyvňovanie zamestnancov v podniku - základné zásady motivácie, komunikácie a vedenia ľudí. Kontrolná činnosť v podniku - zásady, typy kontrol.
Súčasné trendy v manažmente - reinžiniering, benchmarking, outsourcing, projektový manažment a manažment zmien.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SAVOV, R. -- LANČARIČ, D. Manažment podniku. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 107 s. ISBN 978-80-552-0869-5.
KADLEČÍKOVÁ, M. -- KAPSDORFEROVÁ, Z. -- MALEJČÍKOVÁ, A. -- MALEJČÍK, A. Základy manažmentu. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 201 s. ISBN 978-80-552-0898-5.
PAŠKA, Ľ. -- KOZÁKOVÁ, J. -- LANČARIČ, D. -- SAVOV, R. Manažment výroby: vybrané kapitoly. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 188 s. ISBN 978-80-552-1168-8.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 70

ABCDEFX
14,3 %7,1 %14,3 %10,0 %51,4 %2,9 %
Vyučujúci : doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 8. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 08. 03. 2019.

Typ výstupu: