Sylabus predmetu E15-0105-B - Matematika I A (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0105-B
Názov predmetu: Matematika I A
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - bakalársky (povinný), 1. semester
aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - bakalársky (povinný), 1. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 1. semester
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 1. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 1. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 1. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 1. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 1. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 1. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 1. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- písomné čiastkové testy počas semestra za 30 bodov,
- vypracovanie seminárnej práce a individuálne projektové úlohy prostredníctvom LMS Moodle (bonus) za 10 bodov,
- záverečný skúškový test za 60 bodov.
Na výsledné hodnotenie A je potrebné získať (z celkového počtu 100 bodov) najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie poznatkom z teórie funkcií s jednou reálnou premennou a s viacerými premennými, ktoré sú prostriedkom riešenia aplikačných úloh a následne aj úloh v odborných predmetoch. Absolvent predmetu ovláda matematické postupy výpočtu a získané zručnosti dokáže použiť v riešení matematických a aplikačných úloh. Prostredníctvom logických postupov vie matematické výsledky správne interpretovať.
Stručná osnova predmetu:
Prehľad elementárnych funkcií, grafy a vlastnosti.
Limita funkcie a asymptoty grafu funkcie.
Derivácia funkcie a jej použitie, zisťovanie vlastností funkcie pomocou derivácie - výpočet lokálnych extrémov funkcie, monotónnosť, inflexné body, konvexnosť a konkávnosť funkcie.
Diferenciálny počet funkcie dvoch reálnych premenných, lokálne a viazané extrémy funkcie dvoch premenných, ekonomické aplikácie.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ORSZÁGHOVÁ, D. -- MATUŠEK, V. -- PECHOČIAK, T. -- HORNYÁK GREGÁŇOVÁ, R. -- FARKAŠOVÁ, M. -- DRÁBEKOVÁ, J. -- KECSKÉS, N. -- BARANÍKOVÁ, H. Návody na cvičenia z matematiky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 172 s. ISBN 978-80-552-1530-3.
ORSZÁGHOVÁ, D. -- MATUŠEK, V. -- PECHOČIAK, T. -- BARANÍKOVÁ, H. -- DRÁBEKOVÁ, J. Matematika s aplikáciami. 1. časť. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 312 s. ISBN 978-80-552-1093-3.

Odporúčaná:
ORSZÁGHOVÁ, D. -- PECHOČIAK, T. -- MATUŠEK, V. -- DRÁBEKOVÁ, J. -- BARANÍKOVÁ, H. -- GREGÁŇOVÁ, R. -- FARKAŠOVÁ, M. Matematika a jej aplikácie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 375 s. ISBN 978-80-552-0479-6.
MOODLE kurzy „Cvičenia z matematiky ZS“, „Seminárne práce z matematiky“ dostupné na adrese: http://moodle.uniag.sk/fem/course/category.php?id=37
ORSZÁGHOVÁ, D. -- GREGÁŇOVÁ, R. -- PECHOČIAK, T. -- FARKAŠOVÁ, M. -- DRÁBEKOVÁ, J. -- KECSKÉS, N. Matematika s aplikáciami. 2. časť. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 196 s. ISBN 978-80-552-1138-1 (brož.).
1E: Study resource in English: Ayres, F. – Mendelson, E. Calculus. Schaum’s Outlines, McGraw Hill, 2002, ISBN 978-0-07-150861-2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1945

ABCDEFX
10,0 %10,4 %17,3 %20,3 %37,0 %5,0 %
Vyučujúci : RNDr. Janka Drábeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Mária Farkašová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. Norbert Kecskés, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. Vladimír Matušek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: