Sylabus předmětu 461E105 - Matematika 1 (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: 461E105
Názov predmetu: Matematika 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 5
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test č. 1 a 2, seminárna práca
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je štúdium základov komplexných čísel, lineárnej algebry, diferenciálneho počtu funkcie jednej a dvoch premenných. Študent získa teoretické vedomosti (kľúčové pojmy, definície, matematické vety) a praktické zručnosti ako riešiť úlohy k uvedeným tematickým celkom.
Stručná osnova predmetu:
Komplexné čísla. Lineárna algebra - vektorové priestory, determinanty, matice, sústavy rovníc. Funkcia jednej reálnej premennej. Diferenciálny počet funkcie jednej premennej. Funkcia dvoch reálnych premenných. Diferenciálny počet funkcie dvoch premenných.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Országhová, D. - Pechočiak, T. - Matušek, V. - Drábeková, J. - Baraníková, H. - Gregáňová, R. - Farkašová, M.: Matematika a jej aplikácie. Učebnica. Nitra: SPU, 2010, 376 s. ISBN 978-80-552-0479-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 5028

ABCDEFX
6,9 %6,3 %12,7 %16,7 %50,3 %7,1 %
Vyučujúci : Mgr. Norbert Kecskés, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Vladimír Matušek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: