Sylabus predmetu E15-0033-I - Mikroekonómia II. (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0033-I
Názov predmetu: Mikroekonómia II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
agrárny obchod a marketing - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
agrárny obchod a marketing - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
manažment podniku - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežný písomný test, záverečný písomný test a ústna skúška
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbenie poznatkov z predmetu Mikroekonómia I. v oblasti racionálnej voľby spotrebiteľa prostredníctvom analýzy jeho voľby prostredníctvom medzičasového modelu. Osvojenie si metód vhodných ku kvantifikácii efektov zavedenia vybraných nástrojov štátnej regulácie trhu na jednotlivé trhové subjekty.
Stručná osnova predmetu:
1.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Obchodné a blahobytné efekty nástrojov štátneho vplyvu na trh 2.1 Efekty výrobnej dotácie 2.1.1 Výrobná dotácia v podmienkach trhu plne saturovaného domácou produkciou 2.1.2 Výrobná dotácia v podmienkach trhu nedostatočne saturovaného domácou produkciou 2.2 Efekty regulácie cien 2.2.1 Minimálna cena 2.2.2 Maximálna cena
b.Cvičenie: Obchodné a blahobytné efekty zavedenia daní

2.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Obchodné a blahobytné efekty nástrojov štátneho vplyvu na trh 1.1 Spotrebiteľský prebytok a prebytok výrobcu 1.2 Efekty nepriamej dane vo väzbe na elastsicitu dopytu a ponuky 1.3 Vývoj daňových príjmov do ŠR SR
b.Cvičenie: Prebytok výrobcu, prebytok spotrebiteľa

3.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: 3.1 Efekty antiimportnej politiky 3.1.1 Dovozné clo 3.1.2 Dovozná kvóta 3.1.3 Dovozná licencia 3.2 Efekty proexportnej politiky - exportná dotácia
b.Cvičenie: Obchodné a blahobytné efekty zavedenia dotácií, maximálnej a minimálnej ceny

4.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Indexy životných nákladov 4.1 Divisia index 4.2 Laspeyeres index 4.3 Paasche index
b.Cvičenie: Obchodné a blahobytné efekty dovozného cla, dovoznej licencie a exportnej dotácie

5.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Vplyv zmeny ceny na dopyt 5.1 Substitučný a príjmový efekt zmeny ceny -- Hicksov prístup 5.2 Substitučný a príjmový efekt zmeny ceny -- Slutského prístup
b.Cvičenie: Prebytok výrobcu a prebytok spotrebiteľa a nelineárne funkcie dopytu a ponuky

6.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: 6.1 Odvodenie trhového dopytu graficky a numericky 6.2 Použitie bodovej a oblúkovej elasticity 6.3 Vzťah dopyt - výdaje spotrebiteľa - cenová elasticita 6.4 Krivka dopytu s konštantnou elasticitou
b.Cvičenie: Výpočet a interpretácia indexov životných nákladov

7.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Medzičasový model spotrebiteľského výberu 7.1 Medzičasové rozpočtové obmedzenie 7.2 Medzičasové indiferenčné krivky 7.3 Faktory ovplyvňujúce výber medzi obdobiami
b.Cvičenie: Výpočet príjmového a substitučného efektu zmeny ceny tovaru

8.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Výber v podmienkach neurčitosti 8.1 Očakávaná hodnota a očakávaná užitočnosť 8.2 Funkcia užitočnosti riziko averzívneho, riziko vyhľadávajúceho a riziko neutrálneho spotrebiteľa 8.3 Prahová cena poistenia
b.Cvičenie: Odvodenie lineárneho trhového dopytu, vzťah dopyt - výdaje spotrebiteľa - cenová elasticita dopytu

9.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Trhy aktív 9.1 Miera návratnosti 9.2 Arbitráž a súčasná hodnota 9.3 Zdanenie výnosov a aktív
b.Cvičenie: Odvodenie nelineárneho trhového dopytu, vzťah dopyt - výdaje spotrebiteľa - cenová elasticita dopytu

10.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Rizikové aktíva 10.1 Meranie rizika 10.2 Rovnováha na trhu s rizikovými aktívami
b.Cvičenie: Medzičasový model spotrebiteľského výberu - určenie rovnováhy spotrebiteľského výberu

11.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Teória hier a strategické správanie 11.1 Platobná matica 11.2 Nashova rovnováha 11.3 Opakované a sekvenčné hry
b.Cvičenie: Zhrnutie problematiky dopytu spotrebiteľa a jeho spotrbiteľského rozhodovania

12.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Trhy výrobných faktorov 12.1 Trh práce 12.2 Trh kapitálu 12.3 Trh pôdy
b.Cvičenie: Trh výrobných faktorov - určenie optimálneho zapojenia výrobných faktorov do výroby

13.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Všeobecná rovnováha 13.1 Pareto optimálna alokácia výrobných faktorov 13.2 Pareto optimálne rozdelenie spotreby tovarov 13.3 Efektívnosť výroby, hranica produkčných možností
b.Cvičenie: Výpočet súčasnej a budúcej hodnoty aktív

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1.Prednášky, Moodle
2.Zentková,I.: Mikroekonómia. In: Árendáš,M.a kol.: Základy ekonómie. SPU, Nitra, 1997, s.113-266, ISBN 80-967842-7-7
3.Zentková,I.: Základy mikroekonómie. SPU, Nitra, 2001, 148 s., ISBN 80-7137-839-9
4.Soukupová,J.a kol.: Mikroekonomie. Management Press, Praha, 2010, 574 s., ISBN 9788072612185
5.Varian,H.,R.: Mikroekonomie.Viktoria Publishing, Praha,1995, ISBN 80-85865-25-4
6. Musil, P.: Mikroekonomie, stredne pokročilý kurz. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čenek, Plzeň 2009, 295s, ISBN 978-80-7380-207-3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 534

ABCDEFX
16,7 %16,7 %20,4 %20,0 %25,7 %0,5 %
Vyučujúci : Ing. Elena Hošková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor)
Ing. Martin Richter, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 7. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 07. 03. 2019.

Typ výstupu: