Sylabus predmetu E15-0034-I - Mikroekonómia pre pokročilých (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0034-I
Názov predmetu: Mikroekonómia pre pokročilých
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 1. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 1. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 1. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežný písomný test - 20 % (45 minút)

semestrálny projekt - 20 %
záverečný písomný test - 60 % (75 minút)

Stupnica celkového hodnotenia:
A (1) výborne 93–100 b
B (1,5) veľmi dobre 86–92 b
C (2) dobre 79–85 b
D (2,5) uspokojivo 72–78 b
E (3) dostatočne 64–71 b
FX (4) nedostatočne 0–63 b
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s hlavnými témami mikroekonomickej teórie a poskytnúť široký základ pre detailnú analýzu. Teoreticky orientované prednášky budú dopĺňané cvičeniami, kde budú diskutované problémy súvisiace s na prednáškach prebranou problematikou a riešenie príkladov demonštračnou formou.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod
2. Trhové subjekty: Dopyt a ponuka
3. Analýza dopytu
4. Spotrebiteľské rozhodovanie a teória dopytu
5. Medzičasový model spotrebiteľského správania
6. Ekonómia informácií
7. Teória firmy: Ciele firmy
8. Produkcia a náklady firmy
9. Správanie firiem v rôznych trhových štruktúrach: Dokonalá konkurencia
10. Správanie firiem v rôznych trhových štruktúrach: Nedokonalá konkurencia
11. Všeobecná rovnováha a teorémy blahobytu
12. Trhové zlyhania
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
recommended: Perloff, J.M. Microeconomics: theory and applications with calculus. Prentice Hall, 2007, ISBN 9780321277947.
required: Morgan, W., M.L. Katz - H.S. Rosen Microeconomics. Boston, Mass.: Irwin/ McGraw-Hill, 2009, ISBN 9780077121778.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 75

ABCDEFX
33,3 %17,3 %28,0 %10,7 %10,7 %0 %
Vyučujúci : Ing. Martin Richter, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 7. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 07. 03. 2019.

Typ výstupu: