Sylabus predmetu E15-177Z-B - Nemecký jazyk C (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-177Z-B
Názov predmetu: Nemecký jazyk C
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 3. semester
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 3. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 3. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 3. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 3. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 3. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 3. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 3. semester
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1., 2.
Podmieňujúce predmety: Nemecký jazyk B alebo teraz Nemecký jazyk B
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test (40%), seminárna práca (20%), písanie eseje (40%) a iné.

Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu sa oboznámi s reáliami cieľovej krajiny. Prehĺbi si zručnosti z písomného prejavu a dokáže napísať esej na zadanú tému.
Stručná osnova predmetu:
Nadobudnutie poznatkov z oblasti histórie, geografie, systému vzdelávania, ekonomiky, životného štýlu, kultúrneho a spoločenského života danej krajiny a iné. Prehlbovanie komunikatívnych zručností s orientáciou na písomný prejav.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Kanisová, Z. - Richter, M.: Sprache im Alltag. Ein Konversationsbuch fuer Fortgeschrittene. Bratislava: SPN, 1998. ISBN 80-08-01645-6
MORAVCOVÁ, Ľ. a kol.: Fachsprache Deutsch - Texte, Übungen und Kommunikation. Nitra: SPU, 2016. ISBN 978-80-552-1545-7
Perlmann-Balme, M. - Schwalb, S.: em neu-Hauptkurs. Kursbuch. Ismaning: Max-Hueber Verlag, 2006. ISBN 3-19-060600-0

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: nemecký jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 144

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Mgr. Stanislava Gálová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Ivana Grežová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD. (zodpovedný za predmet)
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: