Sylabus predmetu E15-190Z-I - Obchodná komunikácia AJ (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-190Z-I
Názov predmetu:
Obchodná komunikácia AJ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester:
obchodovanie a podnikanie s technikou - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test (80%), projekt (20%). Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu Obchodná komunikácia dokáže analyzovať všetky dôležité fázy obchodného rokovania s cieľom vzájomnej dohody obchodných partnerov a podpísania kontraktu, pri súčasnom zvladnutí náležitostí obchodnej korešpondencie.
Stručná osnova predmetu:
Komunikatívna kompetencia v medzinárodnom obchodnom styku. Komunikačný proces. Osvojenie si komunikačných stratégií potrebných pre obchodné rokovania so zahraničnými partnermi. Príprava na rokovanie. Priebeh a záver rokovaní. Dodacie lehoty. Platobné podmienky. Reklamácie. Obchodné zmluvy. Obchodná korešpondencia.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
AAshley, A.: A Handbook Of Commercial Correspondence. Oxford OUP, 2000. 297 s. ISBN 0-19-457206-4
Grossmannová, M.: Obchodné rokovania v angličtine. Bratislava, 2010. ISBN 978-80-89393-23-7
Koktavá, P. - Matušú, P: Obchodní korespondence v angličtine. Praha 2001. Computer Press. 128 s. ISBN 80-7226-508-3
Ondrčková, E. - Grosmannová, M.: Obchodné rokovanie v nemčine a angličtine. Bratislava 2007. ISBN 80-89-085-67-9
Trappe, T.- Tulis, G. Intelligent Business. Skills Book. Longman. 2005.
Tullis, G.-Trappe, T.: New Isights into Business. Longman 2001

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: