Sylabus predmetu E15-191Z-I - Obchodná komunikácia NJ (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-191Z-I
Názov predmetu: Obchodná komunikácia NJ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: obchodovanie a podnikanie s technikou - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test (80%), projekt (20%). Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu „Obchodná komunikácia“ dokáže analyzovať všetky dôležité fázy obchodného rokovania s cieľom vzájomnej dohody obchodných partnerov a podpísania kontraktu, pri súčasnom zvladnutí náležitostí obchodnej korešpondencie.
Stručná osnova predmetu:
Komunikatívna kompetencia v medzinárodnom obchodnom styku. Komunikačný proces. Osvojenie si komunikačných stratégií potrebných pre obchodné rokovania so zahraničnými partnermi. Príprava na rokovanie. Priebeh a záver rokovaní. Dodacie lehoty. Platobné podmienky. Reklamácie. Obchodné zmluvy. Obchodná korešpondencia.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Ondrčková, E..: 2010. Obchodné rokovania v nemčine. Bratislava, 2010, 1. vyd. ISBN 978-80-89393-17-6
Ondrčková, E.: 1999. Wirtschaftsdeutsch im Personalmanagement. Arbeitsbuch. Bratislava. 1999. Vyd. EKONÓM. ISBN 80-225-1020-3
Ondrčková, E.: 1999. Wirtschaftsdeutsch im Personalmanagement. Textbuch. Bratislava. 1999. Vyd. EKONÓM. ISBN 80-225-1018-1

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: nemecký jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: