Sylabus predmetu E15-193Z-B - Obchodná prezentácia AJ (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-193Z-B
Názov predmetu: Obchodná prezentácia AJ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 3. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 3. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 3. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 3. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z nasledujúcich častí: semestrálna práca a projekt (50%) a prezentácia projektu (50%). Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na osvojenie si základných zručností a techník súvisiacich s akademickým písaním a s prípravou a prednesom odbornej prezentácie.Po absolvovaní predmetu bude študent schopný písať akademické práce a pripravovať prezentácie.
Stručná osnova predmetu:
Príprava písomného projektu na odbornú tému súvisiacu so študijným odborom, nácvik zručností akademického písania. Príprava prezentácií v cieľovom jazyku. Prezentačné zručnosti, využívanie vizuálnych prostriedkov, zásady prezentovania.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Comfort, J.: Effective Presentations. Oxford OUP,2000.80s. ISBN 0-19-0457065-7
Freitag.-Lawrence, A.: Business Presentations.Harlow: Pearson Education Limited, 2003. 64s. ISBN 0-582-53960-9
Moodle course
Oshima, L. - Hogue, A.: Writing Academic English. Longman 1999.
Veselá, K. - Ruppel, C.: Academic Writing. SPU Nitra, 2010. ISBN 978-80-552-0411-6
Williams, E.J. Presentations in English. Oxford : Macmillan, 2008. 128 s. ISBN 978-0203-02878-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 364

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Mgr. Petra Čančová (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Katarína Klimentová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Eva Matušeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: