Sylabus predmetu E15-194Z-B - Obchodná prezentácia NJ (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-194Z-B
Názov predmetu: Obchodná prezentácia NJ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 3. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 3. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z nasledujúcich častí: semestrálna práca a projekt (50%) a prezentácia projektu (50%). Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na osvojenie si základných zručností a techník súvisiacich s akademickým písaním a s prípravou a prednesom odbornej prezentácie.Po absolvovaní predmetu bude študent schopný písať akademické práce a pripravovať prezentácie.
Stručná osnova predmetu:
Príprava písomného projektu na odbornú tému súvisiacu so študijným odborom, nácvik zručností akademického písania. Príprava prezentácií v cieľovom jazyku. Prezentačné zručnosti, využívanie vizuálnych prostriedkov, zásady prezentovania.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Katuščák, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava Stimul, 1998.
MEŠKO, D.- KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. A KOL. 2013. Akademická príručka. Martin: Osveta. 496 s. ISBN 978-80-8063-392-9
Norma ISO 690
Ondrčková, E. - Grosmannová, M.: Obchodné rokovanie v nemčine a angličtine. Sprint 2007
Ondrčková E. - Nemčina v manažérskej a podnikateľskej praxi. Aktuell l991

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: nemecký jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 18

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Mgr. Stanislava Gálová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Ivana Grežová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. (zodpovedný za predmet)
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: