Sylabus předmětu E15-0098-B - Obchodné podnikanie (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0098-B
Názov predmetu:
Obchodné podnikanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 5. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jeden písomný test za 20 bodov, prezentácia seminárnej práce za 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie podmienkam podnikania vo sfére obchodu. Cieľom je viesť študentov k riešeniu základných problémov spojených s podnikaním a to od analýzy trhu, voľby formy podnikania, marketingového mixu až po problémy spojené so samotným riadením a efektívnym fungovaním obchodného podniku. Absolvent predmetu porozumie zvláštnostiam obchodného podnikania a získané poznatky dokáže aplikovať pri riešení podnikateľských plánov vo sfére obchodu.
Stručná osnova predmetu:
Obsah predmetu je zameraný na zvýšenie teoretických poznatkov, ale i praktických skúseností z podnikania vo sfére obchodu. V rámci predmetu si poslucháči osvoja základné pojmy a súvislosti z oblasti obchodu a získajú nové poznatky o podnikateľskom procese ako takom od hľadania podnikateľských príležitostí cez tvorbu podnikateľského plánu až po jeho realizáciu vo forme riadenia obchodného podniku.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Geršlová, Jana. Dějiny moderního podnikání. Příbram: Professional Publishing, 2012, 224 s. ISBN 978-80-7431-080-5.
Hambálková, Mária. Komerčná činnosť. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002, 186 s. ISBN 80-8069-039-1.
Kassay, Štefan. Podnik a podnikanie. Prvý zväzok: Podnikateľské prostredie. Bratislava: Veda, 2006, 671s. ISBN 80-224-0775-5.
Majdúchová, Helena – Neumannová, Anna. Podnik a podnikanie. Bratislava: Sprint 2, 2012, 218 s. ISBN 978-80-89393-83-1.
Mulačová, Věra – Mulač, Petr a kol. 2013. Obchodní podnikání ve 21. století. Praha: Finance pro praxi. 2013. 520 s. ISBN 978-80-247-4780-4.
Papula, Jozef a kol. Podnikanie a podnikateľské myslenie I. Wolters Kluwer, 2015, 240 s. ISBN: 9788074789502.
Papula, Jozef a kol. Podnikanie a podnikateľské myslenie II. Wolters Kluwer, 2016, 236 s. ISBN: 9788074789946.
Pražská, Lenka – Jindra, Jiří a kol. Obchodní podnikání. Retail management. Management Press, 2006, 876 s. ISBN 80-7261-059-7.
Strážovská, Helena a kol. Náuka o obchodnom podnikaní. Bratislava: Sprint dva, 2014. ISBN 978-80-89393-98-5
Strážovská, Helena – Strážovská, Ľubomíra a kol. Obchodné podnikanie. Bratislava: Sprint dva, 2010, 280s. ISBN 978-80-89393-34-3.
Veber, Jaromír – Srpová, Jitka a kol. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, 2012, 332 s. ISBN 978-80-247-4520-6.
Zamazalová, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, 2009, 232 s. ISBN 978-80-247-2049-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 241

A
BC
D
E
FX
35,7 %21,2 %
23,2 %
11,2 %
8,7 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Mária Hambálková, CSc. (prednášajúci)
Ing. Mária Holotová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Katarína Neomániová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 20. 9. 2019
Schválil:
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 20. 09. 2019.

Typ výstupu: