Sylabus predmetu E15-0059-B - Počítačové spracovanie informácií (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0059-B
Názov predmetu: Počítačové spracovanie informácií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 1. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 1. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 priebežné testy (praktická časť) a vypracovanie semestrálnej práce, ktoré budú tvoriť 40 % celkového hodnotenia a záverečná písomná skúška 60 % celkového hodnotenia. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 %, na hodnotenie B najmenej 86 %, na hodnotenie C najmenej 79 %, na hodnotenie D najmenej 72 % a na hodnotenie E najmenej 64 %.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získanie teoretických znalostí a praktických zručností z práce v OS MS Windows a práce s aplikáciami balíka MS Office. Študent po absolvovaní bude schopný aktívne pracovať s textom, tabuľkou, grafmi, zoznamom a vytvárať prezentácie. Získané znalosti využije v ďalších predmetoch, pri vypracovávaní semestrálnych prác, individuálnych zadaní, bakalárskej práce, prípadne diplomovej práce.
Stručná osnova predmetu:
Logické základy číslicových počítačov - číselné sústavy.Hardvér a softvér PC. Operačný systém MS Windows. Textový editor MS Word. Tabuľkový kalkulátor MS Excel. Prezentačný program - MS Power Point. Počítačové siete. Vírusy a antivírusová ochrana.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HENNYEYOVÁ, K. -- HALLOVÁ, M. -- POLAKOVIČ, P. -- VIRÁGH, R. -- POPELKA, V. Informatika a spracovanie informácií. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 200 s. ISBN 978-80-552-1745-1.
POPELKA, V. -- HENNYEYOVÁ, K. -- KORCOVÁ, Z. -- ZÁHOREC, J. -- HALLOVÁ, M. -- TÓTHOVÁ, D. -- FANDEL, I. -- HAMÁŠOVÁ, K. -- NEOMÁNI, J. Informačné technológie a spracovanie informácii. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. ISBN 978-80-552-0670-7.
HENNYEYOVÁ, K. -- HALLOVÁ, M. -- ZÁHOREC, J. -- FANDEL, I. -- KORCOVÁ, Z. -- VIRÁGH, R. Manažérska informatika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 135 s. ISBN 978-80-552-1067-4.
HENNYEYOVÁ, K. -- KORCOVÁ, Z. -- POPELKA, V. -- WENZLOVÁ, M. Počítačové spracovanie informácií. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 134 s. ISBN 978-80-8069-866-9.

Odporúčaná:
Manuály k najnovším verziám MS Office

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 607

ABCDEFX
13,8 %15,5 %18,6 %29,2 %21,9 %1,0 %
Vyučujúci : Ing. Marcela Hallová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Erik Janšto (cvičiaci)
Ing. Eva Oláhová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Peter Stuchlý, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Roderik Virágh, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 4. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 04. 03. 2019.

Typ výstupu: